Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Susanne Augustsson; Nicklas Petersson , pp. 49. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Susanne Augustsson, Nicklas Petersson
Titel / Title: Beslutsprocesser under företagsetableringen – En studie av tre tjänsteföretag
Översatt titel / Translated title: Decision-making processes during the establishment of a business - A study of three service companies
Abstrakt Abstract:

Titel: Beslutsprocesser under företagsetableringen - En studie av tre tjänsteföretag.

Författare: Susanne Augustsson och Nicklas Petersson

Handledare: Henrick Gyllberg och Björn Ljunggren

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola.

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng.

Syfte: Syftet med studien är att studera beslutsprocesser under företagsetableringen i
tjänsteföretag.

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ ansats för att nå vårt syfte, där vi har samlat in
primärdata genom intervjuer med grundarna för varje företag.

Resultat: Vårt resultat av studien visar att samtliga tjänsteföretag som vi har studerat
använder sig av en kombination av beslutsprocesserna effectuation och causation under
företagsetableringen. Vi ser inga tydliga mönster att effectuation används i större utsträckning
än causation i de företag vi har studerat.

Nyckelord Beslutsprocesser, etableringsprocesser, causation, effectuation

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Summary

Title: Decision-making processes during the establishment of a business - A study of three
service companies.

Authors: Susanne Augustsson and Nicklas Petersson

Supervisor: Henrick Gyllberg and Björn Ljunggren

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology.

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits.

Purpose: The purpose of this study is to study decision making in business creation in the
service companies.

Method: We have chosen to use a qualitative approch in our study where our primary data
was collected through interviews with the founders of each company.

Results: Our result show that the company we have studied use a combination of the
causation -and effectuationprocesses. We do not see any clear pattern that effectuation is used
in a greater extent than causation.

Keywords
Start-up process, establishment process, causation, effectuation
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Beslutsprocesser, etableringsprocesser, causation, effectuation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg, Björn Ljunggren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete.pdf (297 kB, öppnas i nytt fönster)