Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Cecilia Appelgren; Elsa Mattsson , pp. 66. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Cecilia Appelgren, Elsa Mattsson
Titel / Title: Entreprenöriell marknadsföring - Hur marknadsförs småföretag startade av entreprenörer
Översatt titel / Translated title: Entrepreneurial marketing - How small entreprises founded by entrepreneurs are marketed
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och precisera innebörden av entreprenöriell marknadsföring sett ur småföretags perspektiv samt huruvida marknadsföringsmetoderna karaktäriseras av entre-prenören eller av den bransch som denne är verksam i.

Metod: För att uppnå vårt syfte valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Studien bestod av fem djupintervjuer med entreprenörer i Karls-krona. Vid intervjutillfället lade vi även fram ett case för att få en djupare insikt i hur entreprenörerna skulle agera i en given situa-tion. Detta för att de verkar i olika branscher. Vi utgick i stor ut-sträckning från Carson och Gilmores modell av småföretags entre-prenöriella marknadsföring.

Slutsatser: Utifrån vår empiri och analys kommer vi fram till att marknadsfö-ringsmetoderna som används kan bero på entreprenörens karaktär såväl som den bransch som företaget är verksamt i. Vi omdefinie-rar även begreppet entreprenöriell marknadsföring till; Förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara på dessa möjligheter. Slutligen framställer vi en modell för entrepre-nöriella småföretags marknadsföring som är mer applicerbar i de företag vi intervjuat.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: entrepreneurial marketing, marketing, entrepreneurship

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Entreprenörsutbildning
Registreringsdatum / Date of registration: 12/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
pst@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: entreprenoriellmarknadsforing.pdf (490 kB, öppnas i nytt fönster)