Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonny Adolfsson; Lars Ehnbom; Pär-Ola Martinsson , pp. 70. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Jonny Adolfsson, Lars Ehnbom, Pär-Ola Martinsson
laeh01@student.bth.se, joad01@student.bth.se, poma01@student.bth.se
Titel / Title: Mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet - En fallstudie av äldreförvaltningen inom Karlskrona kommun
Översatt titel / Translated title: Output and result control in the public sector - A case study of the elderly administration in the community of Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Syfte:
Att sammanställa en beskrivning på hur mål- och resultatstyrning fungerar i praktiken enligt budgetansvariga på verkställande nivå i offentlig verksamhet. Sedan studera huruvida mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet kan klassificeras som mål- och resultatstyrning enligt allmänna indelningar inom ekonomistyrning av olika författare. Vi skall samtidigt både finna svar på om mål- och resultatstyrningen är en väl fungerande styrmetod och om mätbarheten av uppställda mål måste finnas för att kunna utföra mål- och resultatstyrning i en offentlig verksamhet.

Metod:
Djupintervjuer med budgetansvariga personer i äldreförvaltningen i Karlskrona kommun. Intervjupersonernas utsagor har vi sedan tolkat till innebörden av mål- och resultatstyrning i äldreförvaltningen.

Slutsats:
Vår studie har kommit fram till att äldreförvaltningen som påstår sig använda mål- och resultatstyrning i själva verket bedriver ”ramstyrning med kostnadsansvar” enligt de teorier kring ekonomistyrning som vi har studerat. Vi har dock samtidigt fått svar på att deras styrmetod fungerar på ett bra sätt och att detta till stor del beror på att de gör mätningar i form av ”abstrakta bedömningar” av verksamheten.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Purpose:
To compile a description of how output and result control works practically according to budget responsible persons on managing level in the public sector. Then study if output control and result control in the public sector could be classified as output control and result control according to general typologies of management control made by different authors. We shall at the same time both find answers on if the output and result control is a well functioning management control method and if the possibility to measure goals that has been set up must be there to be able to run output and result control in the public sector.

Method:
Deep interviews with budget responsible persons in the elderly administration in the community of Karlskrona. We have then interpreted the interviewed persons opinions to the meaning of output control and result control in the elderly administration.

Results:
Our study has come to the conclusion that the elderly administration that claims to be using output control and result control is in fact operating with “frame control with cost responsibility” according to the typologies that we have studied. We have although in the same time received an answer that their method of control works in a good way and that this mostly depends on the measurements in form of “abstract judgments” of the activity.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Målstyrning, Resultatstyrning, Offentlig verksamhet, Ekonomistyrning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövstål
elo@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Karlskrona Kommun - Äldreförvaltningen

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: adolfsson_ehnbom_martinsson.pdf (205 kB, öppnas i nytt fönster)