Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ingela Larsson , pp. 51. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Ingela Larsson
ingela.larsson56@gmail.com
Titel / Title: Närståendestöd vid demenssjukdom - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar och i takt med att befolkningen blir allt äldre ökar också prevalensen att drabbas. Det kan ta flera år innan uppvisade symtom leder fram till en diagnos och gruppen äldre som utan hjälp från samhället helt sköter omvårdnaden av en demenssjuk anhörig blir allt större. Samtidigt som sjukdomen progredierar blir också belastningen på den som vårdar allt större och många närståendestödjare visar symtom som depression, utbrändhet, oro och ångest och det är därför viktigt att denna stora grupp i samhället uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att belysa de närståendes behov av stöd vid vård av en demenssjuk person i det egna hemmet. Den använda metoden var en manifest innehållsanalys och studien visade att det stöd som efterfrågades mest och gav den största effekten i form av reducerad vårdtyngd, var när den sjuke fick möjlighet att vistas på dagvårdsverksamhet. Informations- och kommunikationsteknik (ITK) var också något som underlättade och gav möjligheter att knyta nya sociala kontakter och i diskussionsforum utbyta information och erfarenheter. IKT hjälpte även till att upprätthålla kontakter med släkt och vänner på annan ort och blev efter en tid något som många närståendestödjare ville fortsätta att använda sig av.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: demens, vård, i, hemmet, vårdtyngd, make, maka, copingstrategier

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vjpun
Program:/ Programme Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Kransberg
lena.kransberg@bth.se
Examinator / Examiner: Ewy Olander
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

07350205119

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012larsson.pdf (671 kB, öppnas i nytt fönster)