Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonas Hellberg; Robin Lindgren , pp. 38. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Jonas Hellberg, Robin Lindgren
Titel / Title: Att mäta eller inte mäta? : En kvalitativ undersökning om prestationsmätningar på en av Blekingesjukhusets kliniker
Översatt titel / Translated title: To measure or not to measure? : A qualitative study of the performance measurements for one of Blekinge Hospital clinics
Abstrakt Abstract:

Blekinge Hospital suffers from a budget shortage of 100 million SEK, while the government now requires that hospitals will no longer be running a deficit. Blekinge Hospital will then use their limited resources to survive in the future and the activity must be enhanced in order to keep costs low without having to lay off personnel. The idea is that the organisation should be more efficient with a more efficient resource usage.

Performance measurement systems are important tools for achieving the policies set out within an organization, measuring and evaluating performance is a way to see where improvements in efficiency may be necessary in the business. Balanced Scorecard (BSC) is one of several measuring systems, where the focus is on measuring non-financial performances. Diagnosis Related Groups (DRG) is another performance measurement systems used in healthcare so that comparisons between hospitals can easily be performed. The purpose of this study was to investigate what performance measurement systems that Blekinge Hospital uses and how they are used. To examine this, qualitative interviews with politicians and officials of the Blekinge county council and employees working at one of Blekinge Hospital clinics has been conducted.

The result shows that the Blekinge Hospital has problems in maintaining and evaluating the results of performance measurements. This is mainly due to time and resource constraints, but also as a result of lack of communication down to the clinics from the hospital's management and officials. On the other hand, this study shows that Blekinge Hospital used DRG to a greater extent than the BSC which was not used at all. We see this as a result of good communication and understanding of what the measurement system is good at.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Blekingesjukhuset dras med ett budgetunderskott på 100 miljoner kronor, samtidigt som regeringen nu kräver att sjukhusen inte längre får gå med underskott. Blekingesjukhuset får då använda sina knappa resurser för att klara sig framöver och verksamheten måste effektiviseras för att hålla nere kostnaderna utan att behöva avskeda personal. Tanken är att verksamheten ska effektiviseras och att resurser ska användas på ett mer effektivt sätt.

Prestationsmätningssystem är viktiga verktyg för att uppnå de strategier som satts upp inom ett företag, att mäta och utvärdera prestationer är ett sätt att se var effektivitetsförbättringar kan behöva göras i verksamheten. Balanced Scorecard (BSC) är ett av flera mätsystem, där fokus ligger på att mäta icke finansiella prestationer. Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett annat prestationsmätningssystem som används inom vården för att jämförelser mellan olika sjukhus enkelt ska kunna utföras. Syftet med denna studie var att undersöka vilka prestationsmätningssystem som Blekingesjukhuset använder och hur dessa används. För att undersöka detta har kvalitativa intervjuer med politiker och tjänstemän på landstinget Blekinge samt anställda som arbetar på en av Blekingesjukhusets kliniker genomförts.

Resultatet visar att Blekingesjukhuset har problem när det gäller att upprätthålla och utvärdera resultatet av prestationsmätningar. Detta beror främst på tid- och resursbrist, men även som följd av brist på kommunikation till Klinikerna, från sjukhusets ledning och tjänstemän. Däremot användes DRG i större utsträckning än BSC, som inte användes alls, vilket vi ser som ett resultat av god kommunikation och förståelse för vad mätsystemet är bra till.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Performance Measurement, Diagnosis Related Groups (DRG), Balanced Scorecard (BSC), health-care

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 02/18/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats_jonash_robinl.pdf (280 kB, öppnas i nytt fönster)