Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristoffer Lundholm; Renaud Richard , pp. 211. TEK/avd. för maskinteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Kristoffer Lundholm, Renaud Richard
david.waldron@bth.se
Titel / Title: Engaging Individuals to act Strategically Towards Sustainability
Abstrakt Abstract:

In order to reach sustainability, all parts of the system “individuals within organisations within society within the biosphere” must change. Individuals are major leverage points, and being more efficient in engaging them to act strategically towards sustainability is and will be of critical importance. To explore how to help the engager improve this engagement process, the authors did a broad transdisciplinary literature review; structured their information in a “Five Elements Guide – Structured information to help engage individuals to act strategically towards sustainability”; and used three brief examples to illustrate how to use their results.

Based upon a deeper awareness about determinants of human behaviour and about how individuals change and become engaged, the results are structured into five interdependent elements:
- ‘The Fifth Element’ – Think ‘Systems’.
- ‘Earth’ – Understand yourself and what you want to achieve.
- ‘Water’ – Understand the other’s behaviour and the influence of context.
- ‘Air’ – Understand how change happens.
- ‘Fire’ – Design an approach and perform it.

This structure also allows for the addition of further findings that might be helpful for engaging individuals to act strategically towards sustainability.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: För att nå ett hållbart samhälle måste alla delar av systemet "individer, inom organisationer, inom samhället, inom biosfären" förändras. Individen är mycket viktig i detta avseende och därför är det extremt viktigt att man blir bättre på engagera individer till att agera strategiskt för en hållbar utveckling. För att öka kunskapen om hur detta kan göras så har författarna av den här rapporten genomfört en transdisciplinär litteraturstudie, strukturerat informationen i guiden ”the Five Elements Guide” och använt tre exempel för att illustrera resultatet.

Resultatets struktur är baserat på en förståelse av olika faktorer som påverkar mänskligt beteende, hur individer förändras och hur individer blir engagerade. Strukturen består av fem sammankopplade och av varandra beroende element:
- ‘Det Femte Elementet’ – Tänk ‘System’.
- ‘Jord’ – Förstå dig själv och vad du vill åstadkomma.
- ‘Vatten’ – Förstå den andres beteende och kontextens inflytande.
- ‘Luft’ – Förstå hur förändringar sker.
- ‘Eld’ – Forma en plan och genomför den.

Den här strukturen tillåter även att framtida upptäckter som kan vara hjälpsamma för att engagera individer att agera strategiskt för ett hållbart samhälle kan adderas till guiden.
Ämnesord / Subject: Hållbar utveckling - Sustainability\General
Hållbar utveckling - Sustainability\Strategic Planning
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Nyckelord / Keywords: Engaging individuals, Behaviour change, Psychology, Strategically, Sustainability, Communication.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Strategic Leadership Towards Sustainability
Registreringsdatum / Date of registration: 01/19/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Karl-Henrik Robért
Examinator / Examiner: David Waldron
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

renaud.richard@bigfoot.com
kristoffer.lundholm@gmail.com