Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Veronica Andersson; Ulrika Larsson; Amra Saranovic , pp. 65. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Veronica Andersson, Ulrika Larsson, Amra Saranovic
veronica.andersson01@bredband.net
Titel / Title: Delat ledarskap – En utvärdering av de verkliga effekterna
Översatt titel / Translated title: Shared leadership – An evaluation of the real effects
Abstrakt Abstract:

Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att ur ett ledningsperspektiv se vilka verkliga effekter delat ledarskap leder till. Vi vill utvärdera om de av ledningen förväntade effekterna leder till de verkliga effekterna vi kunde se. Metod: Vi har använt oss av kvalitativ metod för att få en djup inblick i de verkliga effekterna i det delade ledarskapet. Vi har först tagit reda på vilka effekter ledarna ville uppnå, för att sedan göra en utvärdering varpå vi visar de verkliga effekter som uppstått. För att utföra detta har vi använt oss av ett antal fallstudier. Slutsats: Vi kan inte entydigt säga att de av ledningen planerade effekterna har uppnåtts i de organisationer vi har undersökt. Vi kan se att dessa delvis har infriats men på ett komplext vis och på bekostnad av andra effekter. Vi menar att problematiken ligger i att ledningen inte helt och hållet erhållit de avsiktligt planerade effekterna i någon av de organisationerna vi undersökt. Vi har även ställt oss frågan om vi tydligt kan separera effekterna helt och hållet från varandra eller om de är integrerade i varandra så att vi inte kan utesluta vare sig den ena eller andra. Men vi kan konstatera att dessa effekter som inte alltid är kostnadsfria troligtvis inte hade utvunnits utan delat ledarskap. Vi menar att ett välkoordinerat delat ledarskap kan uppnå önskade effekter. Förutsättningen för att de önskade effekterna skall uppnås är att ledningen är uppmärksam på de effekter de önskar och lyfter fram dem till ett synligt och medvetet utvecklingsläge.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Delat ledarskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Registreringsdatum / Date of registration: 06/09/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Göran Alsén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: andersson, larsson, saranovic.pdf (588 kB, öppnas i nytt fönster)