Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

John Axelsson; Fredrik Runnman , pp. 62. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: John Axelsson, Fredrik Runnman
ie00fru@student.bth.se
Titel / Title: Vilka är bankernas interna drivkrafter för att utveckla finansiella tjänster på Internet?
Översatt titel / Translated title: Which are the banks internal driving forces for the development of financial services on the Internet?
Abstrakt Abstract:

Syfte:
Förstå hur bankens marknadsstrategier, tekniska och organisatoriska utveckling har påverkat utvecklingen av finansiella tjänster på Internet

Metod
Den metod vi har använt oss av är kvalitativa forskningsintervjuer med beslutsfattare inom det svenska bankväsendet. Genom att göra personliga intervjuer uppkom det en helt annan kontakt med respondenten. Tanken var även att vi skulle intervjua personer på bankerna vilka dagligen arbetar med liknande frågor, detta för att få så bra kvalitet som möjligt på de svar som vi fick. Vi valde att intervjua två av de fyra stora svenska bankerna, valet föll på Handelsbanken och SEB.

Slutsats
Det finns primära och sekundära strategier bakom utvecklingen av finansiella tjänster på Internet i Sverige. Dessa strategier är integrerade med varandra. De primära strategier vi identifierat är de marknadsmässiga och den organisatoriska utvecklingen, där vi anser att marknadsstrategin haft störst betydelse vid införandet av finansiella tjänster på Internet i Sverige. Den organisatoriska strategin ser vi som sekundär genom att organisationen även kan utgöra ett hinder.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Internetbanker, Verksamhetsåteruppbyggnad (BPR), drivkrafter, IT, finansiella tjänster på Internet.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
anders.hederstierna@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats (klar).pdf (623 kB, öppnas i nytt fönster)