Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ingalill Andersson , pp. 37. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Ingalill Andersson
Titel / Title: Vårdpersonalens erfarenhet av att mata personer med demenssjukdom - en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Personer som lever med demenssjukdom ökar runt om i världen. Den förlängda medellivslängden gör att allt fler hinner insjukna i en demenssjukdom. Antalet personer som lever med demenssjukdom på våra särskilda boenden växer och kravet på att vårdpersonalen kan förstå sjukdomens yttringar blir allt större. I matningssituationen uppstår ofta svårigheter för vårdpersonalen, mycket beroende på svårigheterna med att kommunicera med den sjuka personen. Syftet: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens erfarenhet av att mata personer med demenssjukdom på särskilda boenden. Metoden: Studien genomfördes som en litteraturstudie. I studien ingick åtta vetenskapliga artiklar av kvalitativ design. Analysen utfördes som en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier utformade sig. Attityder till vårdtagaren, Att tolka tecken och signaler, Interaktion, Miljöns betydelse för måltidssituationen och Vårdpersonalens strategier. Slutsats: Vårdpersonalens erfarenhet av matningssituationen hos personer med demenssjukdom visade sig vara kontaktsvårigheterna mellan vårdpersonal och vårdtagare. Vårdpersonalen upplevde att det var svårt att förstå vårdtagarnas signaler. Svårigheterna med kommunikationen minskades genom att vårdpersonalen gavs mer tid tillsammans med de demenssjuka personerna. Det är således viktigt att förstå att tidsaspekten har betydelse i matsituationen med personer med demenssjukdom.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Demenssjukdom, erfarenhet, kvalitativ, innehållsanalys, litteratur, studie, matning, särskilt, boende, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8uxc34
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 06/04/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Catrin Berglund-Johansson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012anderssoni.pdf (540 kB, öppnas i nytt fönster)