Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Fasth , pp. 54. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Anna Fasth
anna.fasth@bth.se
Titel / Title: Effekter av förändrad resursallokering och kostnadsfördelning. -En fallstudie vid BTH
Översatt titel / Translated title: Effects of changed rescores allocation and cost allocation. - A case studie of BIT
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om den nya tilldelningsmodellen ha lett till de effekter man önskade uppnå med det förändrade systemet. Avsikten är också att i de fall effekterna inte uppnåtts finna förklaringar till detta.

Metod: Jag har gjort en fallstudie av Blekinge Tekniska Högskola. Personliga samtal och insamlat internt material har tillsammans med teorin legat till grund för slutsatserna.

Slutsats: De önskade effekterna har inte i helhet uppnåtts. Vissa effekter har uppnåtts delvis. Det finns flera orsaker till att effekterna inte uppnåtts. Förslaget som låg till grund för förändringen följdes inte.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Purpose: The purpose of this thesis is to exam if the new allocation system has led to the effects that were wanted with this change system. The intension was also to find explanation if the effects were not obtained.

Method: I have done a case studie of Blekinge Institute of Technology. The personal interviews and the internal data collected have together with theory been the ground to the conclusions.

Results: The effects that were wished for have not been obtained. Some effects have partly been obtained. There are several reasons for that. The proposal that was the ground for the change was not followed.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Ekonomistyrning, resursallokering, kostnadsfördelning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 02/21/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Carina Svensson, Lars Svensson
lars.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Lars Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: effekter av förändrad.pdf (379 kB, öppnas i nytt fönster)