Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Quinteros ; Oscar Antbring , pp. 50. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Malin Quinteros , Oscar Antbring
Titel / Title: Social mediemarknadsföring
Översatt titel / Translated title: Social Media Marketing
Abstrakt Abstract:

Resultatet från vår undersökning visar att ett visst engagemang i sociala medier – trots att det inte utgör en nödvändighet för ett företags överlevnad – kan erbjuda stora fördelar och bör närmast ses som en möjlighet. Det kan vara av intresse att finnas där folk finns och det kan tyckas fördelaktigt att, även om man kanske inte väljer att aktivt delta, åtminstone finnas med och om-världsbevaka. Ett eventuellt närvarande kräver dock engagemang och intresse och graden av enga-gemang måste naturligtvis bestämmas efter tillgängliga resurser. För att man ska lyckas bra med social mediemarknadsföring och accepteras i den sociala mediekulturen krävs att man först och främst strävar efter att bygga relationer med dess användare och inte inriktar sig på att sälja. De sociala medierna tycks fungera bäst då de används som en kommunikationskanal för sådan inform-ation som inte är direkt säljinriktad. Man måste skapa värde för mottagaren och innehållet i det bud-skap man vill förmedla måste vara intressant, personligt, bidra med kunskap och samtidigt vara un-derhållande och överraskande. Det är vidare viktigt att man ser sig som en del av en gemenskap – tillsammans med konsumenterna – och arbetar på att uppnå en vänskapsrelation med dessa. Sociala mediers interaktiva karaktär ger upphov till en tvåvägskommunikation som främjar konversation och möjligheten att föra dialog och tänka ”vi”. Att lyssna är av största vikt. Det visar sig också vara viktigt att man har en klar policy och en tydlig strategi för hur arbetet i de sociala medierna ska skö-tas och att man anpassar sig både efter varje unik situation och efter den målgrupp man har. Med rätt attityd och handllande kan sociala medier utan tvekan utgöra kraftfulla verktyg för att både bygga och stärka ett varumärke.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Sociala medier, web 2.0, marknadsföring, 4p-modellen, kommunikationskanaler, kundvärde, viral marknadsföring, word-of-mouth, buzz-marketing, varumärke.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zkjvj
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 10/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Danborg
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012antbring.pdf (545 kB, öppnas i nytt fönster)