Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tora Boström , pp. 40. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Tora Boström
Titel / Title: Webbaserad hälsokommunikation – och dess potential som informationskanal för primärprevention
Översatt titel / Translated title: Web based health communication - and its potential as information channel for primary prevention
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien var att belysa Internet-webbsidans potential som kanal för hälsokommunikation kring primärprevention, med utgångspunkt från en webbaserad vaccinationskampanj mot livmoderhalscancer. Studien är empirisk med en kvalitativ ansats. Enkäter och semistrukturerade gruppintervjuer med halvöppna frågor har använts för att samla in data. Fjorton unga kvinnor i åldern 18-19 år på två gymnasieskolor i Stockholm deltog i studien. För att analysera data har innehållsanalys med manifest ansats används.
Resultaten visar att kvinnorna hade olika attityder till, samt uppfattningar och upplevelser av den webbaserade hälsokommunikationen och olika förbättringsområden framkom. Det gällde både informationens innehåll och struktur. Trots att man upplevde sig ha all kunskap i ämnet, från sina föräldrar, så framgick viss oförståelse av informationens budskap. Invändningar framkom kring informationens användbarhet och tillgänglighet, främst vad gäller för långa textstycken, otydliga länkar och rubriker samt oklar design. Samtidigt upplevdes informationen bidra till ökad kunskap i ämnet och positiva attityder till budskapet kunde identifieras. Dock framkom behov av mer information kring biverkningar och bemötande av negativ kritik mot vaccinationen.
Webbaserad hälsokommunikation kring primärprevention borde ha stor potential för den här åldersgruppen eftersom de flesta använder Internet och eftersom det, i studien, framkom en viss brist på kunskap i ämnet. Men för att uppnå en framgångsrik webbaserad hälsokommunikation är det viktigt att försäkra att informationen är anpassad till målgruppens behov, så att den är användbar och tillgänglig för alla, samt att den engagerar föräldrar som är en viktig informationskälla för de unga kvinnorna. För att vaccinationskampanjens budskap ska nå ut till dem som inte finner den webbaserade kommunikationen tillfredsställande kan webbsidan med fördel kombineras med andra informationskanaler.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hälsokommunikation, primärprevention, livmoderhalscancer, Internet-webbsida, tillgänglighet, användbarhet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vnpyc
Program:/ Programme Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/27/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Amina Jama Mahmud
Examinator / Examiner: Johan Berglund
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Stockholms läns landsting

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012boström.pdf (770 kB, öppnas i nytt fönster)