Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jerk Allvar , pp. 58. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Jerk Allvar
jeal07@student.bth.se
Titel / Title: Banar spår väg för framtiden? En jämförande fallstudie av tre intraurbana kollektivtrafiksatsningar.
Abstrakt Abstract:

Dagens samhälle är helt beroende av transporter. Av alla de olika typer av transporter som finns inriktar sig denna rapport på persontransporter. Ytterligare preciserat så handlar uppsatsen om intraurbana persontransporter och kollektiva lösningar på detta.

Rapporten är en jämförande fallstudie och har som mål att belysa hur olika kommuner motiverar när en större kollektivtrafiksatsning skall göras. Innan fallen presenteras ges en bakgrund i några av de problem och förutsättningar som finns inom ämnet. Människans resande kopplas bland annat till klimatförändring och livsmönster.

I genomförandet av fallstudien tillämpas en analysmodell med ett antal rubriker. Modellen gås igenom med sitt innehåll av olika teorier och sätt att se på staden kopplat till kollektivtrafiken.

De fall som sedan undersöks är:
Stockholm – utbyggnad av Spårväg City
Norrköping – utbyggnad av spårvägen
Landskrona – nybyggnad av trådbusslinje

De olika fallen diskuteras sedan i en avslutande diskussion där analysresultaten jämförs. I arbetet har följande övergripande frågeställning använts.
• Hur motiveras valen av kollektivtrafikslag när satsningar inom intraurban kollektivtrafik görs? Hur motiverar staden sitt val?

I den avslutande diskussionen besvaras denna fråga. Motiven som har tagits upp i analysen grupperas här efter deras egenskaper.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: fysisk planering, intraurban kollektivtrafik, spårväg, trådbuss, Spårväg City, Stockholm, Norrköping, Landskrona

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christer Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: banar_spar_vag_for_framtiden.pdf (19303 kB, öppnas i nytt fönster)