Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marika Andersson , pp. 54. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Marika Andersson
marikaandersson22@gmail.com
Titel / Title: Hedersrelaterat våld och förtryck - En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer
Abstrakt Abstract:

Kartläggningen var från början en del av ett uppdrag från regeringen till länsstyrelsen. Uppdraget innebar att Länsstyrelserna på regional nivå ska ansvara för kompetensstöd när det gäller våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare, däribland hedersrelaterat våld. Det fastställdes att länsstyrelserna ska lämna in en samlad redovisning av insatserna som vidtagits i varje län. En samlad bild av länet ska kunna redovisas september 2012.
Syftet med denna undersökning var att se över vilken kunskap och vilket stöd verksamheter och ideella organisationer erbjuder personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ enkätundersökning i Värmland.
Utifrån resultatet kunde det inte uteslutas att hedersrelaterat våld förekommer i länet, kunskapen var inte så stor gällande hedersrelaterade fall men ändå hade verksamheterna stöd och hjälp att erbjuda personer som utsätts för denna typ av våld.

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Sociology
Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science
Hållbar utveckling - Sustainability\Business
Nyckelord / Keywords: Hedersrelaterat, våld, våld, kollektiv, stöd, kunskap, Värmland

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vmj59
Program:/ Programme Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Kransberg
Examinator / Examiner: Peter Anderberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012anderssonm.pdf (840 kB, öppnas i nytt fönster)