Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christopher Hanson; Elias Lindgren , pp. 46. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Christopher Hanson, Elias Lindgren
Titel / Title: Kunskapspåverkande omständigheter - En jämförelse mellan privat och offentlig sektor
Översatt titel / Translated title: Factors that influence knowledge management – A distinction between the private and public sectors
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns anledning att göra skillnad på organisationer i forskning om kunskapshantering.
Syftet med den här uppsatsen är också att besvara om och i sådana fall hur och varför hanteringen av kunskap skiljer sig mellan organisationer i offentlig sektor och organisationer i privat sektor.

Metod: Studien har en kvalitativ ansats, då en sådan lämpade sig bäst för att besvara uppsatsens syfte. Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Intervjuerna genomfördes med en organisation från privat sektor och en organisation från offentlig sektor. Utifrån den teoretiska referensramen analyserades empirin.

Slutsatser: Båda organisationerna arbetar med kunskapshantering även om det ofta sker på ett omedvetet sätt. Vilka aktiviteter de ägnar sig åt som kan klassas som kunskapshantering sker därför undermedvetet och ger inte de effekterna på organisationen som de skulle kunna få. Skillnaderna i hur organisationerna i de olika sektorerna arbetar med kunskapshantering går att härleda till konkurrenssituationen de båda organisationerna upplever. Även skillnader i utbyte av individer inom organisationerna och att antalet nyanställningar skiljer sig markant mellan organisationerna är bidragande faktorer till deras olikheter i arbetet kring kunskapshantering.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Kunskapshantering, knowledge management, kunskapsöverföring, kunskapsutbyte, kunskapsbevaring, kunskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 01/27/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Camilla Wernersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: hanson_och_lindgren.pdf (913 kB, öppnas i nytt fönster)