Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lisa Sakharnykh; Ann-Sofie Stålebeck , pp. 74. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Lisa Sakharnykh, Ann-Sofie Stålebeck
Titel / Title: Strategiska förändringar vid avreglering - Fallstudie på Apoteket AB
Översatt titel / Translated title: Strategic changes at deregulation – Case Study on Apoteket AB
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien är att se om och i så fall hur Apoteket ABs strategier förändras när en avreglering sker. Genom att studera finansiellt-, kund-, process-, samt förnyelse- och utvecklingsperspektiv i en strategikarta hoppas vi kunna upptäcka och se strategiska förändringar, vilka med stöd av andra teorier kan kopplas till avregleringen. Eventuella strategiska förändringar lyfts fram i analysen för att upplysa och öka förståelsen för vilken inverkan konkurrens har på företags strategiska agerande. Studien är en kvalitativ fallstudie med ett abduktivt angreppssätt. Empirin innefattar såväl sekundär- som primärdata i form av bland annat intervjuer och årsredovisningar. Studiens slutsats är att Apoteket ABs strategier har förändrats sedan avregleringen på så sätt att kostnadsreducering samt ökad kommunikation inom såväl utom företaget har blivit allt mer viktigt. Andra strategiska förändringar som upptäckts är breddning av sortiment, IT-utveckling samt införande av ny varuförsörjning och franchise. Mycket talar för att Apoteket AB dessutom bär med sig vissa konkurrensfördelar såsom gott rykte och ett välkänt varumärke.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Avreglering, Omreglering, Strategi, Strategiska förändringar, Apoteket AB

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zlbc4
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 10/31/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jennie Blomqvist, Katrin Franander
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012sakharnykh.pdf (828 kB, öppnas i nytt fönster)