Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Peter Hansson; Patrik Linné , pp. 30. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Peter Hansson, Patrik Linné
Titel / Title: Förändring av ledarstilar - med fokus på coachning
Abstrakt Abstract:

Problem
Då uppfattningarna går isär om vilken ledarstilar som finns och vilken roll de spelar i en organisation så tittar vi på hur ledarstilarna har uppkommit och förändrats, med en fokus på coachning. Fanns coachning tidigare än vad teorierna säger? Vilken betydelse spelar coachningen och hur har den utvecklats över tiden?

Syfte
Syftet med uppsatsen är att titta på förändringarna som ledarstilarna har genomgått över tiden, där vi fokuserar på coachningen. Vilka slutsatser kan man dra beroende på om stilarna har funnits tidigare än de uppdagats i teorin? Kan vi se mönster genom att titta längre tillbaka i tiden och vilken roll spelade coachningen? Genom att titta bakåt i tiden kan vi också se hur samhället har uppfattat ledarstilarna.

Metod
Uppsatsen bygger på studier av tre filmer som representerar olika tidsperioder. Då uppsatsen bygger på att undersöka hur ledarskapet har förändrats över tiden med fokus på coachning har vi valt filmer för att de ska representera synen på ledarskapet under olika tidsperioder. Detta har sedan jämförts med teorier från olika tidsperioder.

Slutsatser
Coachningen har funnits betydligt längre än vad ledarskapsteorierna visar. Skillnaden är att den kanske inte användes i lika stor utsträckning förr som den görs idag och därför hamnade stilen mer i skymundan. Tidigare så delade även ledarna denna uppgift med andra rådgivare, vilket gjorde att den kanske inte heller helt sågs som en ledarstil i sig.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Ledarskap, ledarstil, coachning, ledarskapsförändring, historiskt ledarskap.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 06/17/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Camilla Wernersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete.pdf (183 kB, öppnas i nytt fönster)