Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Veronica Selén Ericsson , pp. 39. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Veronica Selén Ericsson
veronica.s@telia.com
Titel / Title: Hälsofrämjande kommunal samhällsplanering genom delaktighet - En fallstudie av förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger
Abstrakt Abstract:

En miljö som byggs tillsammans med de individer som bor och använder platsen har möjligheten att öka individens dagliga fysiska aktivitet. När individer görs delaktiga i planeringen av den egna närmiljön skapas en social hållbarhet och möjlighet att bygga stödjande miljöer. Miljöer som är användbara, trygga, säkra och främjar hälsan är viktiga för folkhälsan.
I Kalmar kommun arbetas med att skapa delaktighet i samhälsplaneringen genom förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger. Då kommunen tillsammans med innevånare undersöker bostadsortens förutsättningar och utvecklingsbehov. När inflytande i samhällsplanering sker bör det öka kommunens möjlighet att aktivt verka hälsofrämjande.
Syftet med studien var att undersöka hur kommunen använder den möjlighet som skapas genom metoderna för att öka samhällsplaneringens möjlighet att verka hälsofrämjande. En kvalitativ fallstudiedesign har legat till grund för undersökningen som genomförts med deltagande observation, intervjuer och innehållsanalys. Resultatet visar en vilja att minska avståndet inom kommunen och öka inflytandet i samhällsplaneringen. Detta gör det möjligt att skapa bättre stödjande miljöer och därmed verka mer hälsofrämjande. En ökad samanhållning rapporteras då innevånaren känner sig delaktig och då miljön börjar planeras utifrån hur innevånaren använder den, ökar det möjligheten till fysisk aktivitet i vardagslivet.
Genom förbättringsvandringen får kommunen möjlighet att hitta brister och fel som är av betydelse för innevånarna. Det ger möjlighet till en hälsofrämjande planering genom att det ökar kommunens förutsättningar att skapa stödjande miljöer. Vidare kan detta ge den enskilda individen möjlighet till aktiva vardagsval som till exempel att promenera istället för att ta bilen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hälsofrämjande, stödjande, miljöer, fysisk, aktivitet, delaktighet, inflytande, kommunal, samhällsplanering, förbättringsvandring, utvecklingsdialog

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8y5ccs
Program:/ Programme Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/14/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Amina Jama Mahmud
Examinator / Examiner: Johan Berglund
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012selenericsson.pdf (566 kB, öppnas i nytt fönster)