Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Charlotta Abrahamsson; Tuve Mattsson , pp. 33. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Charlotta Abrahamsson, Tuve Mattsson
Titel / Title: Finansiell riskredovisning
Abstrakt Abstract:

Forskningsproblem: De två forskningsfrågor vi utgått från i denna studie är:
? Hur ser företagens riskredovisning ut på deras hemsidor idag?
? Hur ser företagens avvägningar ut vid redovisning av risker och riskpolicyer?
Vi tittar även närmare på om det kan vara lämpligt att dela in företagen i olika grupper till exempel efter bransch och lönsamhet.

Syfte: Vårt syfte är att kartlägga företagens riskredovisning till aktiemarknaden på deras hemsidor och att undersöka de avvägningar som företagen har gjort vid beslutet att redovisa/inte redovisa dessa risker och policyer.

Metod: Detta är en kvantitativ totalundersökning som utförts med hjälp av en enkät och studier av de aktuella företagens hemsidor. De företag som ingår i vår population är alla A-listade företag på Stockholms fondbörs som uppgivit en svensk kontaktadress via e-mail på deras hemsidor.

Slutsatser: Enligt våra observationer redovisar företag risker i följande ordning efter fallande förekomst, valutarisker (64%), ränterisker (58%) samt finansieringsrisker (47%). Motsvarande siffror för policyerna är genomgående lägre men rangordningen är densamma: valutapolicy (63%), räntepolicy (37%) samt finansieringspolicy (24%).

Vi ser även tecken på en medveten avvägning i dessa frågor från företagen. Den skillnad vi här ser mellan företagens värdering av riskerna och policyerna är att finansieringsrisken/ policyn värderas högt av företagen i förhållande till den benägenhet att redovisa som vi har observerat i denna studie.

Det verkar vara som att en stor anledning till att begränsa denna typ av information, utifrån företagens perspektiv, är att den begränsar handlingsfriheten. Däremot verkar brist på verktyg för informationsförmedling inte vara ett problem.

Vi finner tendenser som indikerar att branschindelningen kan vara en lämplig indelning för företag med tanke på deras riskredovisning, medan lönsamheten verkar ha störst inflytande på företagens redovisning av finansieringsrisker och policyer.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Finansiell risker, Aktiebolag, Riskredovisning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövstål, Carina Svensson
Examinator / Examiner: Eva Lövstål, Carina Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: finansiell riskredovisning.pdf (242 kB, öppnas i nytt fönster)