Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annika Andersson; Nina Blomkvist; Goce Lamevski , pp. 49. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Annika Andersson, Nina Blomkvist, Goce Lamevski
annika_andersson75@hotmail.com, nina@blomkvist.nu
Titel / Title: Kartläggning och utvärdering av utbildningar - en svaghet i företag?
Översatt titel / Translated title: Educational mapping and evaluation - a weakness in companies?
Abstrakt Abstract:

Kurs: Kandidatuppsats 41-60p, våren - 2002, Företagsekonomi

Titel: Kartläggning och utvärdering av utbildningar - en svaghet i företag?

Författare: Annika Andersson , Nina Blomkvist och Goce Lamevski

Handledare: Göran Alsén, IEM, Blekinge Tekniska Högskola

Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och skapa förståelse för vilka faktorer som ligger bakom hur företag kartlägger utbildningsbehov, vilka utvärderingsmetoder som används samt hur effekter kan tydliggöras i organisationen. Vidare är syftet att efter studien kunna bemöta den kritik som vi tar upp i problemdiskussionen.

Metod: Vi har i denna studie använt oss av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med utbildningsansvariga inom telecombranschen.

Slutsats: I vår studie har vi kommit fram till att företag lägger ner, ett till synes noggrant arbete med att karlägga behov för utbildning, i kontrast till den kritik som har framhållits av forskare. Vidare har vi funnit att företag främst använder sig av enkäter vid utvärderingsprocessen, samt att syftet med utvärderingen i första hand, verkar vara att förbättra kommande utbildningar. Vad gäller att tydliggöra effekter av utbildningar, har vi uppmärksammat att den dynamiska miljön kan vara en förklarande faktor till varför inte företag lägger ner mer tid och resurser på detta moment. Vi har gjort tolkningen att tillverkande företag, i större bemärkelse än tjänsteföretag, har möjlighet att genom kunskapsprövning, utläsa effekter av utbildning.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: utbildning, karläggning av utbildningbehov, utvärdering av utbildning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Alsén
goran.alsen@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Annika Andersson 031-51 56 41
Nina Blomkvist 0733-95 55 55
Goce lamevski 0736-39 31 82

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatuppsats[1].pdf (235 kB, öppnas i nytt fönster)