Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Lilja; Mathias Rickman; Rickard Alfredsson , pp. 78. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2000.

The work

Författare / Author: Fredrik Lilja, Mathias Rickman, Rickard Alfredsson
liljafredrik@hotmail.com, mathiasrickman@hotmail.com, ie96ral@student.hk-r.se
Titel / Title: Soft Center - De komplexa föreställningarnas affär
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Den 22 mars 2000 gick det ut ett pressmeddelande om att Wilh. Sonesson AB tecknat en avsiktsförklaring med Ronneby kommun om att köpa Soft Center i Ronneby.

Frågeställning: Vilka är de empiriska data som rör affären? Hur ser aktörerna på affären? Vad innebär aktörernas föreställningar för affären?

Syfte: Syftet är att utifrån våra frågeställningar belysa affären mellan Wilh. Sonesson och Ronneby kommun och därmed hjälpa affärens aktörer att inse vad som krävs för att affären skall bli lyckosam.

Avgränsningar: Vi koncentrerar oss på det abstrakta innehållet i affären ge-nom att undersöka vilka föreställningar om affären de olika aktörerna har.

Metod: I denna kvalitativa undersökning har vi genomfört intervjuer med personer från Wilh. Sonesson, Soft Center och Ronneby kommun för att få en bred bild av affären.

Slutsatser: Detta är en komplex affär som bottnar i olika föreställningar knutna till Soft Center. Föreställningarna i sin tur är direkt av-görande för att affären kommit till stånd. Vi har funnit att ak-törernas föreställningar om affären är samstämmiga på många punkter. Skillnader i verklighetsuppfattningar kan dock leda till problem och det är viktigt för affärens aktörer att upp-märksamma dessa eventuella skillnader då detta annars kan leda till att affären utvecklas ogynnsamt för de involverade parterna.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Föreställning, föreställningar, affär, Wilh. Sonesson, Soft Center, Ronneby kommun

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Åke Uhlin
ake.uhlin@iem.hk-r.se
Examinator / Examiner: Åke Uhlin, Peter Stevrin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: d-uppsats.pdf (529 kB, öppnas i nytt fönster)