Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Lisstorp; Paul Steinberger , pp. 70. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Mattias Lisstorp, Paul Steinberger
Titel / Title: Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?
Översatt titel / Translated title: Turnover, EBIT and Capital Structure – Do changes in turnover or EBIT affect companies capital structure?
Abstrakt Abstract:

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna.

Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först undersöks varje år och företag för sig. Senare delas stickprovet in i olika strata för att hitta sambanden när företagen indelas efter olika nivåer av omsättning, rörelseresultat och skuldsättningsgrad. Det följer tolkning av resultat genom jämförelse med framförallt ”pecking order” och ”trade-off” teorierna.

Det visas att det i några av de undersökta scenarierna finns samband mellan eget kapital, skuldsättningen och skuldsättningsgraden på den ena sidan och omsättning och rörelseresultat på den andra sidan. Det finns hänvisningar till att utformning av kapitalstruktur kan dels förklaras företrädelsevis med ”pecking order” men även med ”trade-off” teorin. Det tyder på att kapitalstrukturen kan förklaras med en av teorierna eller som samspel av båda två. Utformningen och statistisk signifikans av samband enligt teorierna är dock olika utpräglade beroende framförallt på omsättningen, men också på rörelseresultaten.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: kapitalstruktur, trade-off theory, pecking order theory, value maximization, finansiell risk, omsättning och rörelseresultat, capital structure

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vngh3
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 06/27/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Emil Numminen
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012lisstorp.pdf (1021 kB, öppnas i nytt fönster)