Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Veronika Magnusson; Anna Lindström , pp. 45. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Veronika Magnusson, Anna Lindström
dur99vma@student.bth.se, dur99ali@student.bth.se
Titel / Title: En utvärdering av fastighetsskötares användande av ett mobilt arbetsordersystem
Abstrakt Abstract:

När ett nytt system kommer i användning så är det viktigt att följa upp utifall systemet fyller sin funktion och är användbart. Enovation i Karlskrona har utvecklat ett mobilt arbetsordersystem till fastighetsskötarna på fastighetsbolaget Gallionen. Det är det systemet som vi har utvärderat i detta arbete.

Anledningarna till att systemet har utvecklats är många. Den viktigaste anledningen är att fastighetsskötarna ska slippa åka fram och tillbaka till receptionen för att hämta nya arbetsordrar och slippa ha med sig en massa papper. De har nu också fått en bättre överblick över sitt eget arbete och över vad de andra fastighetsskötarnas gör under sin arbetsdag.

Vi har fokuserat på att först och främst avgöra om systemet verkligen underlättar fastighetsskötarnas arbetsdag eller om det tvärtom försvårat deras arbete. Vi har sedan valt att jämföra användandet av systemet med hur det var innan systemet kom i användning, och vilka för- och nackdelar som finns med systemet och det tidigare arbetssättet. Vi har till sist tagit upp nya funktioner och förändringar som vi efter våra undersökningar kommit fram till skulle kunna vara lämpliga.

Vi har själva inte kunnat bestämma vårt urval, eftersom det enbart är Gallionens tre manliga fastighetsskötare som använder systemet. Vi började med att intervjua dem en och en och kompletterade sedan genom att följa med dem under en arbetsdag för observation. Till sist utförde vi ett självtest där vi själva testade systemet och fick flera förslag till nya funktioner och ändringar.

Om tekniska problem bortses, kan vi säga att användandet av systemet fungerar bra. Eftersom fastighetsskötarna fortfarande använder det gamla sättet att arbeta på parallellt med arbetsordersystemet, är det svårt att säga hur mycket inverkan arbetsordersystemet har i fastighetsskötarnas arbete.

Vi har kommit fram till att systemet i allra högsta grad har underlättat fastighetsskötarnas arbetsdag. Det är enkelt att lära sig, det är lätt att förstå och det är nästan precis som fastighetsskötarna vill ha det. Vi tror på systemet som ett hjälpmedel, men vi har svårt att förstå varför ett företag med tre användare har valt att introducera systemet. Vi har under vårt arbete kommit fram till att systemet på flera sätt skulle vara mer användbart i ett större företag där fler personer är inblandade.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: It is important to follow up, whether a system is full functionable and useable, when a new system is being introduced. Enovation in Karlskrona has developed a mobile workorder system to the janitors of the real estate company Gallionen. We have been evaluating this system with this paper.

There are many reasons why the system was developed. The most important, was that the janitors wouldn?t have to drive back and forth to the reception to get new workorders. They could also get away from bringing a lot of papers. They would now have a better overview about their own and the other janitors work during a workday.

We have first and foremost been focused whether the system really makes the janitors workday more easy. We decided then to compare the current system with how it worked before it came in use and which advantages and disadvantages that comes with the system and the earlier way of working. At last we have been talking about some new functions and changes that we after our investigations have found very appropriate for the system.

We have not been able to decide the selection by our selves, because the only user of the system is three male janitors. We first interviewed the janitors one by one, and complemented the results by observing them a half workday. Finally we performed a test of the system by our own where we received a lot of proposals of new functions and changes.

If technical problems can be ignored, the useability of the system are great in the highest degree. It is hard to say how much influence the work order system has had in the janitos work, since the janitors still uses the old way to work by in parallel with the new system.

We have come to the conclusion that the system in the highest degree have facilitate the janitors working day. It is easy to learn, easy to understand and it works almost totally accordning to the janitors desire. We believe in the system as an aid, but we find it rather hard to understand why a company with onlu three users has choosen to introduce the system. We think that the system will be more useful in a company with more persons involved.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: Användbarhet, HCI, Mobilitet, GPRS, Mobila System

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christer Rindebäck
christer.rindeback@bth.se
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Enovation
Anmärkningar / Comments:

Veronika Magnusson
Blasius Königsgatan 18 A
372 35 Ronneby

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: exjobbet1.2.pdf (3665 kB, öppnas i nytt fönster)