Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Charlotta Nilsson; Anna Strömqvist , pp. 102. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Charlotta Nilsson, Anna Strömqvist
Titel / Title: Personalpolitiken – en dynamisk process
Översatt titel / Translated title: Personnel policy – a dynamic process
Abstrakt Abstract:

En studie av personalpolitiken hos ett mellanstort
tjänsteföretag; dess syften, effekter och utveckling

Syftet med denna uppsats är undersöka personalpolitiken hos Sparbanken i Karlshamn som är ett medelstort, enskilt tjänsteföretag. Vår avsikt är att utreda dess syften, effekter och utveckling. I uppsatsen har vi använt kvalitativ metodteori och utifrån denna intervjuat tre personer från fallföretaget.

Respondenterna har noga utvalts och det empiriska materialet har baserats på personliga och fokuserade frågor. Vidare har vi använt oss av andra observationer och kontakter med personer väl insatta i området samt sekundärdata.

Genom vår studie framkommer det att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Personalpolitiken idag handlar om att förvalta denna tillgång på ett så utvecklande och tillvaratagande sätt som möjligt. På Sparbanken i Karlshamn verkas det aktivt för att synkronisera med denna dynamiska process.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: A study of personnel policy on an average sized
service company; their purpose, effects and development.

The purpose with this essay is to examine the personnel policy at Sparbanken i Karlshamn which is an
average sized, private service company. Our intention is to investigate their purpose, effects and development.

In the essay we have used a the qualitative method and on the basis of this we have interviewed three respondents at the company. The respondents have been accurate chosen and the empirical material have been based on personal and focussed questions. Furthermore we have used other observations and contacts with people well aware on the subject as well as secondary data

It emerges through our study that the employeers are the company’s most important resource. The personnel policy today is about managing this asset in a most developing and caring way. Sparbanken i Karlshamn works active to synchronize with this dynamical process.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: personalpolitik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Entreprenörsutbildning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Ågren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: personalpolitiken.pdf (438 kB, öppnas i nytt fönster)