Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Viktor Österberg , pp. 99. ING/School of Engineering, 2012.

The work

Författare / Author: Viktor Österberg
viktor_osterberg@hotmail.com
Titel / Title: Electric Vehicle Charging Station Markets: An analysis of the competitive situation
Abstrakt Abstract:

Electric Vehicles represent a small niche market today, but is predicted to grow rapidly over the next years. In order to prepare for this upcoming trend it is the networks of Electric Vehicle Charging Stations (EVCS) must expand, leading to an increasing demand for EVCSs. The EVCS market is thus becoming increasingly more popular to companies, and therefore this study’s purpose is to investigate this market and its competitive situation.

The method used in this study includes a brief market analysis and a competitor analysis. The market analysis includes identification of the EVCS markets together assessing the future of the markets, and identification of EVCS market drivers and restraints. The competitor analysis includes competitor identification, classification and analysis. The top ten competitors are analyzed by the use of document content analysis, the analysis involves understanding the competitors’ target customers, how they do business and how their marketing material is structured.

The three most promising EVCS markets, both currently and in the future, are the Asia Pacific, Europe and the North America markets. Most of the top competitors are active within these three markets. Regional developments, and market drivers and restraints of these markets have been identified. The opportunities in the EVCS markets are many as they are relatively unexploited markets without any actual market leaders, and also that all markets are predicted to grow at a very high rate over the coming decade in parallel with the projected mass adoption if Electric Vehicles (EVs).

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Idag utgör elfordon endast en liten nischmarknad i transportmarknaden, men denna förväntas växa snabbt under de närmaste åren. För att kunna hantera marknadsetableringen av elfordon måste elfordonsladdningsinfrastrukturen byggas ut, vilket leder till en ökad efterfrågan på elfordonsladdningsstationer. Elfordonsladdningsmarknaden förespås således bli allt mer intressant för företag. Detta examensarbete genomförs på grund av detta växande intresse, då studiens syfte är att undersöka elfordonsladdstationsmarknaden och dess konkurrenssituation.

Metoden som används i denna studie inbegriper en kort marknadsanalys och en konkurrensanalys. Marknadsanalysen innehåller identifiering av elfordonsladdningsmarknaderna, vad som driver och hindrar marknaderna, och en bedömning av hur framtiden ser ut för marknaderna. I konkurrensanalysen ingår identifiering, klassificering och analys av de olika konkurrenterna. De tio mest konkurrenskraftiga konkurrenterna analyseras med hjälp av dokumentinnehållsanalys, syftet med analysen är att förstå konkurrenternas målgrupper, hur de gör affärer och hur deras marknadsföringsmaterial är strukturerad.

De tre mest lovande elfordonsladdningsmarknaderna, både nu och i framtiden, är marknaderna i Asien och Stillahavsområdet, Europa och Nordamerika. De flesta av de analyserade konkurrenterna är verksamma inom dessa tre marknader. Den regionala utvecklingen, och vad som driver och begränsar marknaderna har identifierats för de tre mest lovande marknaderna. Eftersom dessa marknader är relativt oexploaterade i samband med att de förväntas växa med väldigt hög takt det kommande decenniet parallellt med massanvändningen av elfordon är möjligheterna många för de företag som inriktar sig mot elbilsladdning.
Ämnesord / Subject: Industriell ekonomi - Industrial Management and Engineering

Nyckelord / Keywords: Electric Vehicle Charging Station, EVCS, EV, EVCS competitors, EVCS market, EV charging

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vmkr9
Program:/ Programme Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 06/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för civilingenjörsexamen/Degree project, Master of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Phil. Dr. Gunilla Åkesson-Nilsson
gunilla.akesson.nilsson@bth.se
Examinator / Examiner: Dr. Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00