Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Adhagen, GustavPlatser för avskildhet - Att få vara ifred i offentliga rum
Andersson, ErikaBostadsutveckling på landsbygden -Ortsanalys och planförslag med gestaltningsprogram, Västra Möcklö
Bergkvist, Anna SaraHur hushållas det med mark och vatten? en studie av tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB
Berg, JohannaOffentliga möten i det privata - En studie om offentlighet och rumslig kontroll i privatiseringens fotspår.
Bjers, KarolinaBullerproblematiken vid planering och byggande av bostäder
Bredberg, PaulinaMakten över handeln. En studie om maktförhållanden och deras betydelse i utvecklingen av handelsplatser i en kommun.
Bylund, SaraBuller i byn - En studie om detaljplanering i bullerutsatta områden intill järnvägsstationer
Davéus, AnnaVad hände med Södertorg? - En studie om Södertorgs fysiska miljö och de faktorer som påverkat torgets utveckling
Eriksson, DavidRelationen kommun – länsstyrelse vid riksintresse för kulturmiljövård - En strävan efter kommunikativa ideal
Eriksson, ElinVisionens betydelse inom den fysiska planeringen - en studie om planeringens förståelse och användning av begreppet vision
Eriksson, MattiasI stridens hetta
Ersson, SiriNorm kontra form - En studie om hur den kommunala planeringen ser till normbrytande behov inom bostadsbyggandet
Falck, SusannaOdling i staden: (stads)odling och dess plats i planeringen
Frankzén, SofieKlimatanpassning av Ljungby stad mot översvämningar
Franzén, JosefinHållbar utveckling i översiktsplanering
Frisk, JuliaDen täta staden i Praktiken: En fallstudie av en översiktsplan och fyra detaljplaner i Växjö kommun
Gren, EmmaBlandstad som estetisk och visuell upplevelse - En fallstudie om planerares, boendes och andra brukares estetiska värdering av Sörbyängen i Örebro
Gustafsson, NiklasBostadsförsörjning planlagd?
Gustavsson, EmmelieMänniskors aktiviteter i det offentliga rummet - vilken betydelse har tiden på dygnet?
Gustavsson, KarolinaSidi Moumen, from terror slum to open city
Gustavsson, Sofia(O)trygga män?
Hansson-Göl, AlexanderTillväxt som strategi
Hansson, FannyOffentliga platser – mötet mellan stad och människa; ett gestaltningsförslag för Fisktorget i Karlskrona
Haraldsson, MalinCykel i stadskärnor - Möjligheter som skapar rörelse i staden
Holstein, FrankAchieving greater energy efficiency in the built environment
Häggblom, MattiasTrygghet i urban miljö - En fallstudie om Stockholms stads syn på trygghet i den fysiska miljön
Johansson, LindaTätortsstudie som alternativ till fördjupad översiktsplan, Fallet Hälleviksstrand
Johansson, StinaHerrljunga stationsområde - en praktisk tillämpning av tre analysmetoder
Karlin, AnnaHållbar landsbygdsplanering: En fallstudie över Grebo


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen