FoU vid MAM. Tre texter: Ekonomistyrning, innovationer och lärande

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Eva Löfstål, Peter Stevrin, Johanna Börrefors
Title: FoU vid MAM. Tre texter: Ekonomistyrning, innovationer och lärande
Translated title: R&D at MAM. Three texts on economy, innovations and learning
Series: Research Report
Year: 2011
Issue: 2
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: berthel.sutter@bth.se, tha@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Den här publikationen består av tre berättelser från BTH/MAM:s akade-miska verkstad.
Etablerade former för att redovisa den kunskapsutveckling som högskolan bidrar till är studentuppsatser, forskningsrapporter, veten-skapliga artiklar, föredrag och böcker. Betydligt mer sällan än på ”den gamla goda tiden” händer det att akademiker deltar i det bredare offentliga samtalet. Man kan fråga sig varför. Är den akademiska verksamheten alltför specialiserad, den bredare bildnings- och medborgarskapstraditionen ett minne blott? Är incitamenten för att meritera sig alltför svaga eller finns det andra orsaker och förklaringar?
I förordet till denna skrift, den första i en serie, vill jag uppmärksamma att texter från högskolans verksamhet kan - och bör - se olika ut. Kunskapen har många språk för att använda ett uttryck av som tidigare medarbetare (Åke Uhlin) myntade vid det som nu är sektionen för Management.
Inte minst det faktum att högskolan sedan några decennier har blivit ålagd och tagit på sig uppgiften att samverka med det omgivande samhället, tvingar fram nya verksamhetsformer och nya sätt att offentligt redovisa resultaten av denna samverkan. Rimligtvis kommer inriktningen att kräva texter av annat slag än gängse akademiska uppsatser. Och säkerligen kommer texter, filmer, demonstrationer av verksamheter ”in real life”, uppvisande av prototyper, inspelningar och åtskilligt annat att rymmas inom högskolans offentliga publikationsformer. I dag finns det andra vägar än den tryckta skriften att ”bringa något till allmän kännedom”, en definition av ordet publikation i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB).
Samverkan med det omgivande samhället har börjat föra med sig ett nytt innehåll i högskolans verksamhet. Det är högst sannolikt att också formerna för texterna från den akademiska verkstaden kommer att finna nya vägar.
I detta nummer av FoU handlar texterna om ekonomi, innovationer och lärande. Bidragen är olikartade, men en sak har de gemensamt: de ger en inblick i MAM:s akademiska verksamhet, projekt, forskning och utveckling. Eva Lövståls bidrag är en populärvetenskaplig sammanfattning av hennes avhandling. Peter Stevrins text bygger på ett föredrag vid ett seminarium, i vilket han redogör för innovationsverksamhet han har bedrivit vid sidan av sin lärargärning i företagsekonomi. En slags enpersonssamverkan kan man säga mellan högskolelektorn och uppfinnaren/entreprenören. Johanna Börrefors uppsats handlar om lärande, och om dess kontext av utbildning och undervisning. Hon är rättssociolog och praktiskt verksam lektor som har författat en transdiciplinär text om pedagogik.
Subject: Business Administration\Organization
Technoscience Studies\General
Education\General
Keywords: economy, innovation, learning
Note: Granskad av Thomas Hansson
URN: urn:nbn:se:bth-00506
Edit