Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet

Document type: Monographs
Peer reviewed: Yes
Author(s): Ania Willman, Peter Stoltz, Christel Bahtsevani
Title: Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet
Year: 2011
Pagination: 192
ISBN: 978-91-44-05644-9
Publisher: Studentlitteratur
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Health Science (Sektionen för hälsa)
School of Health Science S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/hal/
Authors e-mail: ania.willman@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Evidensbaserad omvårdnad definieras i denna bok som både ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att använda bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. Processen består i hur man praktiskt går tillväga för att finna, sammanställa, kritiskt värdera och implementera detta underlag. Evidensbaserad omvårdnad handlar således om en strävan att bedriva omvårdnad på en god och säker grund och att tillgodose samhällets krav på att forskningsresultat utnyttjas på bästa sätt.
Denna tredje upplaga har förtydligats framförallt avseende sammanvägning av resultat från de kvalitetsgranskade studier som databassökningarna identifierar. Ett särskilt avsnitt med vidare hänvisning till fördjupningslitteratur för sammanvägning av studier med kvalitativ analysmetod har också tillkommit. Bokens webbplats är kraftigt uppdaterad med nya miniföreläsningar av författarna och en film som visar evidensbaserad omvårdnad i klinisk praktik.
Subject: Nursing & Caring Sciences\General
Keywords: evidensbaserad omvårdnad, systematiska litteratursammanställningar
Note: 3:e upplagan
Edit