Problematisering av vindkraftens regelverk - en pilotstudie

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Stefan Larsson
Title: Problematisering av vindkraftens regelverk - en pilotstudie
Series: Research Report
Year: 2009
Issue: 4
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Language: Swedish
Abstract: Detta är en pilotstudie som problematiserar vindkraftens regelverk i Sverige utifrån ett rättssociologiskt och planeringsjuridiskt perspektiv. Under hösten 2008 kom ett betänkande från miljöprocessutredningen gällande en effektivisering av prövning av vindkraft (SOU 2008:86). Bakgrunden var att krav på att en snabbare och enklare process från projektering till uppförande av vindkraftverk hade rests i takt med en ökad nationell satsning på utbyggnaden av vindkraft.
I betänkandet ges förslag utifrån ett lagteknisk perspektiv. Pilotstudien visar emellertid att det finns brister i den empiri på vilken förslaget grundas gällande dess systematiskhet och representativitet. För vissa frågor, exempelvis gällande rättspraxis i lägre instanser, finns ingen klar kunskapsbild. Utan en god empiriskt förankrad kunskapsgrund att stå på blir det rimligen också svårt att föreslå förändringar som med säkerhet kommer att leda till en bättre prövning, eller ens en snabbare prövning.
Miljöutredningens betänkande utgör en positionering åt ett mer kalkylerande och centraliserat beslutsfattande på bekostnad av det mer lokala och deliberativa. Betänkandet visar på hur de lokala värderingarna ses som ett problem i skenet av den nationella utbyggnadspolicyn. Detta gör att utbyggnaden av vindkraften är principiellt intressant i jämförelse med utbyggnaden av infrastruktur för 3G med tanke på hur en nationell policy hanteras och är beroende av den lokala implementeringen och det spänningsförhållande som råder mellan de två nivåerna. Detta leder till vad pilotstudien kommer fram till som en kärnfråga, nämligen om vem som skall bestämma över landskapets planering och vilken kunskap som skall ligga till grund för sådana beslut. Betänkandet hävdar att kommunerna inte förlorar inflytande över markanvändningen samtidigt som detta påstående inte tydligt underbyggs, det finns tvärtom fog för att just så är fallet. Pilotstudien pekar därmed på att frågan är av en större principiell politisk karaktär som inte enbart bör lösas genom lagtekniska förändringar i effektivitetens namn.
Pilotstudien bygger på intervjuer med nyckelpersoner inom svensk vindkraft samt en analys av lagstiftning, med förarbeten och praxis med fokus på miljöprocessutredningens betänkande SOU 2008:86. Pilotstudien ger förslag på vidare studier, exempelvis gällande att ta fram ett systematiskt kunskapsunderlag om prövningssystemet, bl. a. för användning vid tecknandet av en hindertypologi gällande vad som tar tid, för att skilja på det som bör ta tid från det som
inte bör ta tid i prövningen. På en mer generell nivå borde man även undersöka vad det innebär att det görs särlösningar och små oberoende revideringar av delarna i ett planeringssystem som i sig är beroende av att dess delar kan fungera väl ihop.
Pilotstudien är gjord på uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola genom Lars Emmelin, professor vid enheten för fysisk planering, och utförd av Stefan Larsson, teknologie licentiat i fysisk planering, jurist och rättssociolog.
Subject: Spatial Planning\Regional Planning
Spatial Planning\Environmental Assessment
Keywords: Vindkraftens regelverk
URN: urn:nbn:se:bth-00436
Edit