Konfliktlinjer och rumslig mångfald i det tidigmoderna Skåne

Document type: Bookchapters
Full text:
Author(s): Karl Bergman
Title: Konfliktlinjer och rumslig mångfald i det tidigmoderna Skåne
Translated title: Conflict Lines and Spatial Diversity in Early Modern Scania
Book: Rörelser, möten och visioner i tid och rum.
Year: 2007
Volume: 14
Pagination: 22-53
Editor: Fredrik Nilsson, Hanne Sanders, Ylva Stubbergaard
ISBN: 978-91-7061-035-6
Publisher: Centrum för Danmarkstudier, Lunds Universitet
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: kalle.bergman@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Artikeln problematiserar de föreställningar om tidigmoderna historiska eller kulturella gränser, som kommer till användning i vår tids regionaliseringsprocesser. Exemplet i detta fall utgörs av Skåne och Öresundsregionen. Begreppet rum och den tidigmoderna rumsuppfattningen historiseras och problematiseras utifrån ett modernt forskningsläge.
Summary in Swedish: Undersökningen visar hur olika sociala grupper under 1600-talet kan knytas till olika rumsliga föreställnigar. De socio-ekonomiska konflikterna hade olika rumslig förankring och någon enhetlig eller allmän föreställning om det skånska rummet fanns inte. Olika politiska maktanspråk formades till olika rumsliga gestaltningar.
Subject: The Humanities\History
Keywords: Plats, rum, tidigmodern tid, regionalism, identitet
Edit