”Att resa tillsammans” – Kunskapsnätverken i Blekinge

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: No
Full text:
Author(s): Jan Björkman, Pirjo Elovaara, Lena Trojer
Title: ”Att resa tillsammans” – Kunskapsnätverken i Blekinge
Conference name: HSS03
Year: 2003
City: Ronneby
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: jan.bjorkman@bth.se, pirjo.elovaara@bth.se, lena.trojer@bth.se
Language: Swedish
Abstract: I denna uppsats diskuterar vi samverkan mellan högskolan och företagen genom olika berättelser. Den första berättelsen hämtar inspiration från begreppen ´triple helix´ och ´distribueradkunskapsproduktion´. Med hjälp av dessa begrepp kan vi åstadkomma en berättelse som syftar till att fånga in en övergripande samhällsdiskurs och därmed en mer abstrakt berättelse om hur relationerna mellan akademin och företagen kan omformuleras och omprövas.
Den andra berättelsen landar i Blekinge och tar sin empiriska utgångspunkt från att presentera historia och nutid för två kunskapsnätverk som drivs i samarbete mellan Blekinge tekniska högskola och två företagsbranscher, nämligen tillverkningsindustrin och callcenterföretag.
I vår historiebeskrivning och analys hämtar vi inspiration och verktyg från Actor-Network
Theory (ANT) och dess vidareutveckling, Actor-Network Theory and After (ANTA). Den
första analytiska blicken omfattas av hur ´samverkansdiskursen´ och de befintliga regionala nätverken deltar i pågående förhandlingar/processer där olika förståelser av kunskap står i centrum. Den andra analytiska blicken riktar vi mot nätverkskoordinatorn, anställd av
högskolan. På vilket sätt initierade koordinatorn som talesman de övriga deltagarna till projektet? Hur tydlig var ´invitationen´? Vilka förväntningar hade de olika nätverksdeltagarna? Utöver människor finns det också icke-mänskliga aktörer, som till exempel tid och pengar. Hur agerade de? Med vilket kunskapsperspektiv gick högskolan in i nätverksarbetet? Vilka kunskapssyner hade de deltagande företagen? Kan vi förstå
kunskapsförhandlingar genom att utgå från två samexisterande kunskapsperspektiv: teoretisk kunskap och praktisk kunskap? Hur förhöll sig högskolan respektive de deltagande företagen till dessa perspektiv?
Den andra blicken riktar vi oss mot kunskapsnätverkens stabilitet. Hur stabila är de existerande kunskapsnätverken? Vad innebär stabilitet? Har nätverkens ursprungliga mål och innehåll förändrats under tidens gång? Är stabilitet alltid något eftersträvansvärt eller kan det finnas negativ stabilitet?
Vi syftar till att genom de lokala tillämpningarna kunna förstå på vilket sätt samarbete mellan
akademin och företagen kan växa fram så att samarbetet kan bli givande för bägge parter. Vi syftar också till att synliggöra de kritiska punkterna för samarbetet mellan akademin och företagen. Parallellt med detta syftar vi också till att se vilka faktorer som kan bidra till att samarbetet blir meningsfullt och kraftfullt.
Subject: Technoscience Studies\General
Keywords: samverkan, högskola, samhälle, actor-network theory
Note: http://www.bth.se/exr/hss03.nsf/(WebFiles)/4909ADFECCA6080FC1256D2D002B4F72/$FILE/Elovaara%20Pirjo.pdf
Edit