Vård- och omvårdnadsvetenskap: hälsoarbete med individen i fokus

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: Yes
Author(s): Ewy Olander
Title: Vård- och omvårdnadsvetenskap: hälsoarbete med individen i fokus
Translated title: Nursing and caring science: health promotion focusing individuals
Book: Folkhälsa som tvärvetenskap - möten mellan ämnen
Year: 2009
Volume: 1
Editor: I. Andersson, G. Ejlertsson
ISBN: ISBN: 9789144040097
Publisher: Studentlitteratur
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Health Science (Sektionen för hälsa)
School of Health Science S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/hal/
Authors e-mail: ewy.olander@bth.se
Language: Swedish
Summary in Swedish: Den vårdvetenskapliga disciplinen – innefattande vårdvetenskap och omvårdnadsvetenskap – samt den folkhälsovetenskapliga disciplinen är kunskapsområden som har människors hälsa i fokus. De kompletterar varandra och utgör tillsammans en bred kunskapsbas i det praktiska hälso- och sjukvårdarbetet i syfte att kunna erbjuda en god hälsa och vård på lika villkor. Under de senaste åren har hälso- och sjukvårdens roll som en betydelsefull arena och utvecklingen mot ett hälsofrämjande angreppssätt alltmer lyfts fram i hälsopolitiska styrdokument, såväl internationellt som nationellt. Härigenom blir hälso- och sjukvårdspersonal viktiga aktörer i landets folkhälsoarbete; de möter många människor som söker hälso- och sjukvård för att få stöd och råd med att kunna främja och bevara sin hälsa samt att förebygga sjukdom. Ur ett vård- och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv finns en strävan efter att individualisera mötena med den enskilda patienten i fokus. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är patienterna del av en befolkning och finns i ett samhällssammanhang med dess politik, strukturer och miljö. En hälsofrämjade hälso- och sjukvård och ett hälsofrämjande angreppssätt innefattar alla dessa perspektiv. Utvecklingen av hälso- och sjukvården som en hälsofrämjande arena gör det väsentligt att reflektera över hur vård- och omvårdnadsvetenskap samt folkhälsovetenskap kan bidra med kunskap för såväl individinriktat som befolkningsinriktat hälsoarbete. Det blir också viktigt att reflektera över hur det praktiska hälsoarbetet förhåller sig till övergripande mål om hälsa för såväl enskilda individer som befolkning. I det här kapitlet diskuteras därför olika aspekter på förhållandet mellan den vårdvetenskapliga och den folkhälsovetenskapliga disciplinen samt hur de tillsammans utgör en bas för utbildning och kompetens för sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete. I diskussionen används de folkhälsovetenskapliga begreppen såsom de definieras i bokens inledande kapitel. Det innebär att folkhälsovetenskap och hälsofrämjande arbete utgår från en modern syn på folkhälsovetenskap och hälsofrämjande arbete utifrån tankarna i ”the new public health”. Hälsofrämjande arbete inbegriper ett angreppssätt som främjar individernas och befolkningens hälsoprocesser genom att såväl stödja individer som att främja stödjande miljöer för individers hälsoprocesser.
Subject: Nursing & Caring Sciences\General
Public Health\General
Keywords: folkhälsoarbete, hälsofrämjande- och förebyggande arbete
Edit