En narrativ och semantisk analys av studenters kreativa utveckling

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: No
Full text:
Author(s): Malin Wendel, Martin Svensson
Title: En narrativ och semantisk analys av studenters kreativa utveckling
Conference name: Lärarlärdom
Year: 2011
Publisher: Blekinge Tekniska Högskola
City: Karlskrona/Kristianstad
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: malin@kollkonsult.se, martin.svensson@bth.se
Language: Swedish
Abstract: The purpose of the study was to investigate students’ process of thought and awareness of creativity during an eight-week period. A previous study (Wendel, 2010) stated students learning process through focal points as well as identification of patterns of students’ thoughts. The current study focused on the focal point insight and the thought pattern awareness (Wendel, 2010). Data consisted of 452 thought notes from 62 students from two classes. The material was analyzed using both a narrative analysis (NA) and a latent semantic analysis (LSA). The findings and results showed a change in awareness about creativity. A creative development, a changed thought process and awareness of creativity was reflected in the words the students used in their thought notes. LSA pointed to differences in students texts between early (week<4) and later (week>4) stages. This is syn-onymous with the NA findings; the students successively become aware and discuss their creativity. Students showed different cluster themes where the words indicated on internalization, sentiment and negotiation. Such a change of awareness of creativity is also indicative to that a new understanding is created and shows that the actual course element within higher education supports students learning about their creative thinking and acting.
Summary in Swedish: Syftet med studien var att undersöka studenters tankeprocess och medvetenhet om kreativitet under en åttaveckors period. En tidigare studie (Wendel, 2010) redogjorde för studenternas lärprocess genom brännpunkter och brytpunkter samt identifikation av mönster för studenternas tankesätt. Den nuvarande studien fokuserade på brytpunkten insikt och tankemönstret medvetenhet (Wendel, 2010). Datamaterial bestod av totalt 452 tankeanteckningar ifrån 62 studenter från två kursomgångar. Materialet i form av tankeanteckningarna analyserades dels med en Narrativ Analys (NA) och dels med Latent Semantisk Analys (LSA). Resultaten för NA visade en förändring av medvetenhet om kreativitet. En kreativ utveckling, en förändrad tankeprocess och medvetenhet om kreativitet återspeglades i de ord som studenterna använde i sina tankeanteckningar. LSA visade på skillnader i studenternas utsagor i början (vecka<4) av kursen jämfört mot slutet (vecka>4) av kursen. Detta är synonymt med fynden i NA, att studenterna successivt blir medvetna och diskuterar sin kreativitet. Studenternas tematiseringar visade tre olika kluster där orden indikerade på internalisering, sentiment och förhandling. En sådan förändring av medvetenhet om kreativitet är också indikativ på att en ny förståelse skapats och tyder på att det aktuella kursmomentet inom högre utbildning stödjer studentens lärande om sitt eget kreativa tänkande och agerande. Keywords: tankeprocess, medvetenhet, kreativitet, kreativ utveckling, lärande, semantisk analys.
Subject: Education\General
Keywords: Thought process, awareness, creativity, creative development, learning, semantic analysis.
Note: Lärarlärdom 2011, rapport
Edit