Localizing Self on the Internet; Designing for Genius Loci in a Global Context

Document type: Bookchapters
Author(s): Sara Eriksén
Title: Localizing Self on the Internet; Designing for Genius Loci in a Global Context
Translated title: Att lokalisera sig själv på Internet; design för genius loci i en global kontext
Book: Social Thinking - Software Practice
Year: 2002
Editor: Yvonne Dittrich, Christiane Floyd and Ralf Klischewski
ISBN: 0-262-04204-5
Publisher: MIT Press
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Human Work Science and Media Technology (Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik)
Dept. of Human Work Science and Media Techn., S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
Authors e-mail: Sara.Eriksen@bth.se
Language: English
Abstract: The chapter begins with a sketchy overview of what I see as the major shift during the past century in mainstream social theorizing, and a comparison of this to recent and on-going developments of IT and software practice. These themes are then brought together in a brief personal narrative of experiences from four research and development projects I have been involved in during the past four years. 'Genius loci', interpreted here as 'the spirit of the place', is a metaphor borrowed from architectural discourse and Greek mythology. It is used in this context as an analytical tool for re-conceptualizing the relationship of the user to the development, design and use of public information systems accessible via the Internet. The use of this metaphor, and of the concept of 'strong subjectivity', is a way of exploring if it is possible to objectify and instrumentalize the actions, rather than the actors, in the on-going discourse around human-machine interaction.
Summary in Swedish: Konceptet 'genius loci', här översatt som 'platsens ande', har lånats från arkitektur och grekisk mytologi. Här används det som ett analytiskt verktyg för att utforska hur motstridiga och vaga begrepp som globalisering och lokalisering kan konfronteras och hanteras på fruktbara sätt i design av applikationer för internet-användning. Exempel ges från fyra olika forsknings- och utvecklingsprojekt författaren varit delaktig i. På ett mer filosofiskt plan ställs frågan om 'stark subjektivitet', en ökad förståelse hos individer för 'jag' i förhållande till 'du', och för det egna handlingsutrymmet i tillvaron, kan stärkas och stödjas av den moderna informationsteknologins utveckling. Nyckelord: Människa-maskin interaktion, IT, internet, filosofiska funderingar kring IT
Subject: Human Work Science\Human Computer Interaction
Computer Science\General
Keywords: Human-Computer Interaction, ICT, Internet, Philosophy of technology
Edit