Livscykelanalys av åtgärder för minskad energianvändning i Finspång - rapport från ett projekt om metoder för strategisk miljöbedömning i energiplanering

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Anna Björklund
Title: Livscykelanalys av åtgärder för minskad energianvändning i Finspång - rapport från ett projekt om metoder för strategisk miljöbedömning i energiplanering
Series: Research Report
Year: 2008
Issue: 1
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Language: English
Abstract: Denna rapport utgör en del av rapporteringen från ett forskningsprojekt om energiplanering med strategisk miljöbedömning. Projektet genomfördes i samarbete mellan Finspångs kommun och de två forskningsprojekten Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan samt Scenariometoder i strategisk miljöbedömning.
Rapporten redogör för den kvantitativa miljöanalysen som genomförts enligt Steg 7 ”Miljöanalys” i projektets processbeskrivning enligt ovan nämnda rapport. Den kvantitativa miljöanalysen ligger till grund för den slutliga värderingen av åtgärdsförslag och utformningen av Finspångs energiplan. Rapporten redogör för metod, omfattning, genomförande och resultat av den kvantitativa miljöanalysen. Dessutom diskuteras användbarheten av LCA som en del av processen för strategisk miljöbedömning i energiplanering.
Projektprocessen som helhet (bakgrund, syfte, metod, genomförande samt resultat i form av en redogörelse för den slutprodukt som genererats av Finspångs kommun inom projektet, nämligen en kommunal energiplan) beskrivs i rapporten Energiplanering med strategisk miljöbedömning i Finspång BTH Forskningsrapport 2007:05 som utgör rapport 2 från MiSt-programmet.
Programmet "Miljöstrategiska verktyg", MiSt, är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket. Programmet leds från Blekinge Tekniska Högskola.
I programmet studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande på olika nivåer, från nationell till lokal. Förståelsen och basen för utveckling av verktyg och rekommendationer om verktyg i olika planerings- och beslutsprocesser baseras på empirisk forskning på fall inom flera sektorer.
Målen för MiSt-programmet:
• Kritisk undersökning av verktygens funktion
• Teoribaserad förståelse av deras verkan
• Utveckling av råd om effektiv användning av verktyg och kombinationer av verktyg

Programchef: professor Lars Emmelin, Fysisk planering, BTH.
Biträdande programchef: docent Tuija Hilding-Rydevik, MKB-Centrum SLU.
Subject: Spatial Planning\Environmental Assessment
Keywords: Energiplanering, Miljöbedömning, Miljöanalys
Note: Rapport nr 3 från MiSt-programmet www.sea-mist.se
URN: urn:nbn:se:bth-00399
Edit