PD in the Wild; Evolving Practices of Design in Use

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Yvonne Dittrich, Sara Eriksén, Christina Hansson
Title: PD in the Wild; Evolving Practices of Design in Use
Translated title: PD bortanför projektet; framväxande praktiker inom design i användning
Conference name: Participatory Design Conference
Year: 2002
Pagination: 124-134
ISBN: 0-9667818-2-1
Publisher: CPRS (Computer Professionals for Social Responsibility)
City: Malmö
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Human Work Science and Media Technology (Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik)
Dept. of Human Work Science and Media Techn., S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
Authors e-mail: yvonne.dittrich@bth.se, sara.eriksen@bth.se, christina.hansson@bth.se
Language: English
Abstract: The when and where of participatory design has traditionally been set, primarily, by the software design project. However, modern IT networks with a variety of applications from different software providers, new web-design tools, and the integration of customization processes with on-going version management, are just a few of the developments that are moving participation around IT design issues beyond the traditional software project. Using examples from a research project focusing on existing work practices and IT in use in public service administration, we explore various understandings of design, which challenge some of the assumptions underlying the basic framework of participatory design.
If design is seen as continually on-going, and intricately interwoven with use, this raises several important issues for participatory design. It highlights design for change. It points towards the need for reconsidering software design processes. It brings into focus issues of coordination between use, design in use and adaptation and development. Crucially, it raises issues about shop floor IT management, that is, organizational and technical support for local adapting, and continual design and development in use, of IT, and the need for models and methods for sustainable, distributed co-constructive design processes.
Summary in Swedish: Användarmedverkan i design (participatory design) har traditionellt sett vanligen skett inom ramen för systemutvecklingsprojekt, med klara avgränsningar i tid och rum. Moderna IT nätverk, som omfattar en mängd olika applikationer från olika leverantörer, nya web-utvecklingsverktyg, och integreringen av kundorienterade anpassningsprocesser med kontinuerlig vidareutveckling och versionshantering, är emellertid bara några exempel på pågående förändringar och utveckling som håller på att flytta medverkan kring IT design bortanför traditionella systemutvecklingsprojekt. Utifrån exempel hämtade från fallstudier bedrivna inom ett forskningsprojekt där vi har fokuserat på existerande praktiker och IT i användning på arbetsplatser inom offentlig förvaltning med inrktning mot publika tjänster, belyser vi i den här artikeln olika förståelser av design, vilka utmanar några av de förgivettaganden som ligger till grund för forskningsområdet Participatory Design i dess nuvarande form. Om design av IT uppfattas som ständigt pågående, och på ett intrikat sätt sammanvävt med användning, har detta flera viktiga implikationer för användarmedverkan i design. Det understryker vikten av design för förändring. Det visar på behovet av nytänkande kring strukturering av mjukvaru-utvecklingsprocesser. Det medför fokusering av frågor kring koordinering av design i användning och anpassning och utveckling av IT. Inte minst medför det att 'shop floor IT management' hamnar i blickfånget, dvs organisatorisk och teknisk support för lokal anpassning och kontinuerlig design och utveckling i användning, av IT, och behovet av modeller och metoder för långsiktigt hållbara, distribuerade, kooperativa design processer.
Subject: Human Work Science\Participatory Design
Computer Science\General
Keywords: Design in use, evolutionary design, shop floor IT management, public services, one-stop shops
Edit