Fri tankeprocess och medvetenhet om kreativitet: En studie av studenters kreativa utveckling i kursen Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv.

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: No
Full text:
Author(s): Malin Wendel
Title: Fri tankeprocess och medvetenhet om kreativitet: En studie av studenters kreativa utveckling i kursen Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv.
Translated title: Freedom of thought and awareness of creativity: a study of students creative development in the course Creativity, Ideas and Innovation from a Psychological Perspective
Conference name: Lärarlärdom, högskolepedagogisk konferens
Year: 2010
ISBN: 978-91-7295-974-3
Publisher: Blekinge tekniska högskola
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: malin@kollkonsult.se
Language: Swedish
Abstract: The approach that free thinking and awareness of creativity would be beneficial for the development and creative ability of each individual was the basis in the creation of a study in which students would take notes of their thoughts and experiences. This study searched through the eight weeks ongoing thought notes for the students’ creative development, their thought process and awareness of creativity. The data material comprised 208 thought notes from 28 students in the course “Creativity, Ideas and Innovation seen from a psychological perspective”. Three focal points appeared from the thought notes; when the student reflected on creativity in relation to their own thinking and behavior, when the student came to insight and showed awareness of creativity in relation to their own thinking and behavior and also wrote free flowing, and where the student showed progression, experienced new insights, a developed awareness of creativity in relation to their own thinking and behavior. The most frequent time the students reached the focal point Insight was the third week of the course. A focal point could also mean a new thought pattern. Three patterns of thinking was identified; Starting position when the student leaned to habit, was confused or resistant, Rapprochement with more open minded reflections and a freer way of thinking, and Awareness as revealed insights, free thinking and understanding of external and internal influences.
Summary in Swedish: Synsättet att ett fritt tänkande och medvetenhet om kreativitet kan gagna individens utveckling och förmåga till kreativitet låg till grund för skapandet av ett kursmoment där studenter skulle anteckna sina tankar och upplevelser. Genom studenternas tankeanteckningar sökte studien synliggöra deras kreativa utveckling, deras tankeprocess och medvetenhet om kreativitet under åtta veckor. Datamaterialet omfattade 208 tankeanteckningar från 28 studenter i kursen ”Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv” vid Blekinge Tekniska Högskola vårterminen 2009. Tre brännpunkter framträdde ur tankeanteckningarna; då studenten reflekterade kring kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande, då studenten kom till insikt och visade medvetenhet om kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande samt skrev fritt flödande samt då studenten visade progression, fortsatt nya insikter, en ökad medvetenhet om kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande. Den mest frekventa tid studenterna nådde brännpunkt insikt var tredje kursveckan. En brännpunkt kunde även innebära ett nytt tankemönster. Tre mönster i tankesätt identifierades; Utgångsläge då vanetänk, förvirring eller motstånd uppträdde, Närmande reflektioner med öppnare sinne och friare tankesätt samt Medvetenhet som visade på ett fritt tankesätt samt insikt om yttre och inre påverkan.
Subject: Psychology\General
Education\General
Keywords: tankeprocess, medvetenhet, kreativitet, kreativ utveckling, lärande
Edit