Hälsa och välbefinnande. Kapitel 1

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: No
Author(s): Ania Willman
Title: Hälsa och välbefinnande. Kapitel 1
Translated title: Health and wellbeing, Chapter 1
Book: Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa.
Year: 2009
Pagination: 27-43
Editor: Edberg A-K, Wijk H
ISBN: 978-91-44-04876-5
Publisher: Studentlitteratur
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Health Science (Sektionen för hälsa)
School of Health Science S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/hal/
Authors e-mail: ania.willman@bth.se
Language: Swedish
Summary in Swedish: Alla sjuksköterskor arbetar med hälsofrämjande arbete och har en viktig uppgift när det gäller att minimera risker för och förebygga sjukdomar likväl som de har till uppgift att bistå personer med ohälsoproblem. Sjuksköterskors hälsofrämjande arbete, som bedrivs på person-, grupp- och samhällsnivå, utgår från omvårdnadsvetenskaplig kunskap i kombination med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kunskap. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur det teoretiska begreppet hälsa har utvecklats över tid och hur begreppet hälsa kan förstås utifrån olika perspektiv. Beskrivningen bildar bakgrund till olika sätt att framställa hälsotillstånd och sjukdomar, vilket exemplifieras med en redogörelse av International classification of functioning, disability and health (ICF) som är en klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Sjuksköterskors insatser för att främja individers hälsa kan innebära att förebygga och motverka sjukdom, lidande och död, men eftersom hälsa inom omvårdnadsvetenskapen kan förstås som en process som personen själv skapar och upplever i det dagliga livet kan insatserna ibland även syfta till att förstärka en persons resurser och förmågor och till att belysa mening i olika upplevelser.
Subject: Nursing & Caring Sciences\General
Keywords: hälsa. välbefinnande, ICF
Edit