Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv

Document type: Monographs
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Anita Larsson, Anne Jalakas
Title: Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv
Translated title: Gender equality next! Spatial strategic planning from a gender perspective
Year: 2008
Pagination: 172
ISBN: 978-91-85695-76-8
Publisher: SNS förlag
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Authors e-mail: anita.larsson@zeta.telenordia.se
Language: Swedish
Abstract: The book develops ideas and tools to meet the Swedish government’s aim to mainstream the policy of equal opportunities into all policy areas. To apply the gender perspective at the level of strategic planning, instead of at a detailed level, is stressed. To start, concepts such as equal opportunities and gender perspective are elaborated in relation to the field of planning. Through applying gender theory it is shown how conventional planning may contribute to gender inequality by neglecting and disregarding women’s traditional experiences. By using concepts such as everyday life and social reproduction, strategic planning can improve the possibilities for women and men to live “equal” lives.
The book illustrates different ways to theoretically and practically – such as through the use of time geography, gender segregated statistics and public participation – develop the knowledge base for gender aware planning. Planning areas where the gender perspective is of special importance are social infrastructure (location of day care centres, schools etc), location of shopping facilities, transport facilities as well as safety and security. Some inspiring examples from practise illustrate the book’s overall approach to the issue. Students, practitioners, politicians and gender experts make up the target group.
Summary in Swedish: Utgångspunkt är riksdagens jämställdhetsmål, som också gäller för fysisk samhällsplanering. Innebörden av begreppen jämställdhet och genusperspektiv klargörs liksom vikten av att jämställdhetsfrågor tas upp redan på den översiktliga nivån. Med hjälp av genusteori visas hur konventionell planering kan bidra till att skapa ojämställdhet. Genom att i stället föra in begrepp som vardagsliv och social reproduktion kan den fysiska samhällsplaneringen bidra till människors möjligheter att leva jämställt. Boken visar på olika sätt att teoretiskt och praktiskt utveckla planeringens kunskapsunderlag. Områden där ett genusperspektiv får särskilt stor betydelse är social infrastruktur (lokalisering av dagis, skolor mm), transporter (särskilt för pendlare) handelns lokalisering och trygghet i den fysiska miljön. Goda exempel från praktisk planerarverklighet illustrerar bokens grundläggande tankegångar.Boken vänder sig till studenter, planerare och politiker, men även genusforskare med intresse av samhällsplanering. Nyckelord: fysisk samhällsplanering, genus, jämställdhet, social reproduktion, vardagslivsperspektiv
Subject: Spatial Planning\Regional Planning
Spatial Planning\Social Planning
Spatial Planning\Local Planning
Keywords: strategic planning, spatial planning, gender, equal opportunities, social reproduction, everyday life perspective
Note: Pdf-filen av boken Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv har tagits fram av författarna för att möta efterfrågan av boken framför allt som kurslitteratur. Den första upplagan av boken, utgiven av SNS Förlag 2008, är slut. Rättigheterna till boken gick 2013 över till Studentlitteratur som beslutat lägga ner publiceringen av boken. Av upphovsrättsliga skäl har vissa illustrationer tagits bort, i övrigt oförändrad. Lund oktober 2014 Anita Larsson, Anne Jalakas
Edit