Blekinge i det danska riket

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: No
Author(s): Karl Bergman
Title: Blekinge i det danska riket
Translated title: Blekinge in the Danish realm
Journal: Ale, Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge.
Year: 2003
Volume: 4
Pagination: 23-36
ISSN: 0345-0708
Publisher: De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening och Landsarkivet i Lund
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: kalle.bergman@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Artikeln behandlar den östdanska provinsen Blekinges relation till och interaktion med det danska rikets maktcentrum på Själland under perioden före provinsens införlivande i det svenska riket. Undersökningen tar sikte på hur en kamp om resurserna mellan aktörer i lokalsamhället och centralmakten formar de politiska relationerna mellan parterna. Lokala maktgrupperingar och deras förankring samt deras legitimitet prövas. Det övergripande perspektiv som prövas är begreppet kongomeratstat och dess tillämplighet på Blekinges relation till Danmark under perioden.
Summary in Swedish: Undersökningen visar Blekinges position i ett av tiden konglomeratstater,Danmark under slutet av medltiden och fram under första delen av 1600-talet.Intertaktionen inbegripet konflikterna kan sättas in i en kontext med en kamp om kontroll över resurser och makt i lokalsamhället mellan aktörer inom det egna området såväl dom gentemot centralmakten. En poltisk kultur formas som tålde en hög konfliktnivå därför att området Blekinge spelade en roll som råvaruleverantör och som försvarslinje inom den danska riket. Området roll som gränsland tinar fram som ett viktigt element för hur området utvecklas.
Subject: The Humanities\History
Keywords: Kongomeratstat, interaktion, identitet, integration, tidigmodern tid, politisk kultur
Edit