Folkhälsovetenskap grid

Aktuella projekt i Folkhälsovetenskap

Forskningen inom Folkhälsovetenskap vid Sektionen för hälsa  söker bidra med kunskap om befolkningens hälsa, hälsans bestämningsfaktorer samt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Nedan kan du läsa mer om några av de projekt som pågår inom Folkhälsovetenskap vid Sektionen för hälsa.


 

Friluftsliv och fysisk aktivitet

Forskningen bedrivs i ett epidemiologiskt perspektiv med syfte att studera livshändelsers inverkan på utövandet av friluftsliv och fysisk aktivitet utifrån exempelvis ålder och kön. Bland annat studeras aktiviteter bland äldre. Studien fokuserar dessutom på faktorer som påverkar utövandet av friluftsliv och fysisk aktivitet före och under graviditet samt under spädbarnsperioden hos kvinnan och hennes partner. Föräldrar med och utan tidigare barn samt perioderna före, efter och under graviditet jämförs med avseende på aktiviteter, möjligheter och begränsningar. 
Kontaktperson: Katarina Sjögren Forss 


 

Barn i familjer där en förälder har en intellektuell funktionsnedsättning.

Syftet med forskningsarbetet är att regionalt kartlägga incidensen av barn till mödrar med ett intellektuellt funktionshinder. Syftet är även att dels beskriva professionellas erfarenheter av att ge stöd till familjer där en förälder har ett intellektuellt funktionshinder, dels beskriva situationen för barn till föräldrar som har ett intellektuellt funktionshinder och att beskriva det behov av stöd som föreligger respektive det stöd som barnet i efterhand upplever att det hade behov av men aldrig fick.
Kontaktperson: Ingrid Weiber 


 

SNAC - Blekinge

SNAC:s webbsida
Sektionen för hälsa vid BTH samverkar i forskningsprojektet SNAC - Blekinge, 
som är en del i det nationella, longitudinella forskningsprojektet 
SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care. SNAC är en långsiktig nationell studie av åldrandet samt vården och omsorgen om de äldre.
Kontaktperson: Johan Berglund PrimeCareIT

Östersjöregionen står inför en ökande andel åldrande befolkning, vilket leder till en ökad efterfrågan av primärvårdens tjänster. Samtidigt ökar bristen på vårdpersonal och läkare i Östersjöregionen vilket utmanar underhållet av primärvården. Framförallt påverkar kompetensflykten av vårdpersonal särskilt glesbygdsområden i hela Östersjöregionen. 
Det övergripande syftet med PrimCare IT är därför att öka intresset för läkare och vårdpersonal för primärvården på distans med hjälp av telekonsultation och telementorskap. Ett projekt inom Baltic Sea Region Programme 2007-2013 finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
http://www.primcareit.net/ 


 

INNOVAge

Innovage syftar till att öka effektiviteten i den regionala utvecklingspolitiken inom området självständigt eget boende för äldre genom nätverks- och mentorskapsaktiviteter på både regional och interregional nivå. 
Genom att inse den viktiga rollen hos IKT- lösningar för att möta utmaningarna samhället möter med en ökande andel äldre syftar projektet mot att dels hjälpa äldre att kunna klara sig självständigt längre i sina egna hem samt öka deras autonomi och dels göra innovativa lösningar i hemmet mer tillgängligt och bekvämt för äldre.
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg IVC - programmet för regionalt samarbete)
http://www.innovage-project.eu/ Blekinge Health Arena 2.0

Tillväxtverket och Region Blekinge har beviljat ett nytt projekt Blekinge Health Arena 2.0 som startar 1 januari 2013 och pågår till den 30 juni 2014. Huvudman för det projektet är det kommunala bolaget Utveckling i Karlskrona och projektet kommer att vara en del av den fortsatta Blekinge Health Arena-verksamheten.
Syftet med projektet Blekinge Health Arena 2.0 är att öka tillväxten i Blekinge genom att skapa en innovationsmiljö för entreprenörer, forskare och företag för att få fram nya innovativa tjänster och produkter inom idrott- och hälsoturismbranschen samt en plattform för att skapa idrott- och hälsoturismpaket som ska locka hit besökare från Sverige, Norden och Södra Östersjöområdet.
Tre delprojekt
- Idrotts- och Hälsoturism – Läger, konferenser och olika typer av evenemang
- Innovationsmiljö för entreprenörsskap kopplat till området idrott och hälsa
- Testbed i samarbete med ledande aktörer inom idrott- och hälsoområdet
http://www.karlskrona.se/sv/VisitKarlskrona/Blekinge-Health-Arena/ 


 

Fästingburna sjukdomar och infektioner

I samarbete med bla. Landstinget Blekinge samt forskare vid andra universitet, pågår flera projekt kring kartläggning av färstingburna infektioner och utveckling av diagnostik och behandling.
Kontaktperson: Johan Berglund 


 

Vaccinationsstudier

I samarbete med bla. Landstinget Blekinges kompetenscentrum samt forskare inom läkemedelsindustrin bedrivs klinisk forskning inom utvecklingen av olika vacciner.
Kontaktperson: Johan Berglund 

  

 

Redigera

 


publart


aktprojekt


 

Share Dela