maskros och väg

Arkiv- Kurser på forskarnivå


 

Följande kurser på forskarnivå ges vid Sektionen för hälsa höstterminen 2011:

forest

Forskningsdesign med tillämpningar inom interdisciplinär forskning

 

- Med denna kurs vill vi skapa ett forum för doktorander att diskutera forskningsdesigner och metoder, dess vetenskapsteoretiska grund och tillämpningar inom olika forskningsområden, samt möjlighet att kritiskt reflektera över forskningsdesign i det egna avhandlingsarbetet.

Särskild vikt läggs vid att fördjupa förståelsen för forskningsdesigner och metoder inom interdisciplinär forskning där kunskap, ansats och metoder kan förenas och komplettera varandra för att främja forskningens djup/bredd/mångfacettering.

 

Longitudinella studier (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)


- Syftet är att studenten skall tillägna sig kunskaper och färdigheter i analys av longitudinella studier med statistiska metoder, i synnerhet inom vårdvetenskap, medicin och folkhälsovetenskap.

Efter genomförd kurs ska studenten kunna lägga upp en longitudinell studie och analysera denna med logistisk regression, Kaplan-Meier-skattning och Coxregression.


 

Redigera
Share Dela