Huvudområdet Folkhälsovetenskap

Huvudområdet folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap "vetenskapen och konsten att förebygga sjukdom, förlänga liv och främja hälsa genom organiserade insatser och välgrundade beslut i samhället, organisationer, offentliga och privata grupper och individer" är ett av huvudområdena vid sektionen för hälsa.

Kunskapsområdet Folkhälsovetenskap (Public Health) är  flervetenskapligt och beskriver och analyserar hälsotillstånd och hälsans fördelning i olika befolkningsgrupper utifrån ett samhällsperspektiv. Folkhälsovetenskapens innehåll studerar de förändringar av hälsa som sker och dess bestämningsfaktorer samt föreslår och utvärderar åtgärder som bevarar och förbättrar hälsa i befolkningen. Folkhälsovetenskap behandlar förebyggande snarare än botande/lindrande hälsoaspekter. Folkhälsovetenskapligt arbete bedrivs främst på populationsnivå och inte på personnivå. Forskningen inom folkhälsovetenskap studerar framför allt uppväxtvillkorens, arbetslivets, levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens och hälsosystemets betydelse för befolkningens hälsoutveckling samt effekter av olika hälsopolitiska åtgärder.

 

Blekinge Tekniska Högskolas utbildningar i Folkhälsovetenskap

Blekinge Tekniska Högskola ger fristående kurser och ett program för kandidatexamen i folkhälsovetenskap. De grundläggande kurserna kan läsas av dig som vill skaffa dig mer kunskaper i folkhälsovetenskap och för din yrkesverksamhet. De fristående kurserna och kandidatprogrammet ges både på campus och som nätbaserad undervisning via en internetbaserad lärplattform.

Program som leder till kandidatexamen

Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp

 

Informationsfilm (tryck på länken nedan)
- om programmet i Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering

Utbildningen kombinerar teoretiskt och praktiskt folkhälsoarbete och har bred förankring i vetenskapligt och professionellt kunnande avseende åtgärder som främjar hälsan. Förutom folkhälsovetenskap, ingår även kurser i sociologi, psykologi, nationalekonomi, statistik och teknik.

Du kan också läsa folkhälsovetenskap som en komplettering till tidigare högskoleexamen om minst 120 poäng, magister- och masterutbildning i folkhälsovetenskap. Kurserna i magister- och masterutbildningen ges som nätbaserad distansutbildning i samarbete med Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.

Dessutom finns kurser i folkhälsovetenskap i sjuksköterskeprogram och i  specialistsjuksköterskeprogram.

Vid BTH finns även möjlighet att utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv bedriva forskarutbildning i ämnet Tillämpad Hälsoteknik. Forskarutbildning i folkhälsovetenskap bedrivs i samarbete med andra lärosäten.

Lärargruppen i Folkhälsovetenskap

För närvarande är vi tio personer vid Sektionen för hälsa som ansvarar för utbildningen i Folkhälsovetenskap.

Johan Berglund, professor MD, PHD, ämnesansvarig

Ewy Olander, univ.lektor. fil.lic. fil dr.

Lena Kransberg, univ.adj. MPH, programansvarig

Jessica Berner, doktorand

Katarina Sjögren, doktorand

Ingrid Weiber, doktorand

Forskning och utveckling

Forskning och utvecklingsarbete som lärargruppen i folkhälsovetenskap deltar i, har både internationell och lokal prägel.

 


 

 


 

Redigera
Share Dela