Vårdvetenskap

Vårdvetenskap är en vetenskap
om vårdandet med egna teorier, modeller och begrepp utgående från en humanvetenskaplig värdegrund och människobild. Kunskapen om vårdandet syftar till att öka förståelsen för dess grundmotiv och meningssammanhang.

Kunskapsidén utgår och genereras från bärande begrepp som; människan, hälsan, den vårdande relationen och den vårdande miljön.

Vårdvetenskap

I vårdvetenskapen har patientperspektivet alltid företräde. Patientens perspektiv åskådliggörs med hjälp av begrepp som livsvärld och välbefinnande i förhållande till lidande samt begreppet subjektivt levd kropp i betydelsen av att människan finns till i världen genom kroppen. Inom vårdvetenskapen relateras begreppet omvårdnad till en yrkesroll och profession som ex sjuksköterska och sjukgymnast. Omvårdnadsarbete omfattar allt från stöd i existentiella frågor till högteknologiska insatser och förebyggande hälsovård i mötet med människor i olika åldrar.

Ämnet innefattar bland annat att studera:

 • Kommunikation i olika vårdande sammanhang
 • Vårdetik och etiska riktlinjer för hälso och sjukvård; Etik och säkerhet inom informationsteknologi i hälso o sjukvård
 • Vårdvetenskapens historiska utveckling; Förhållandet vetenskap och profession; Omvårdnadens filosofiska och teoretiska grunder och vetenskapsfilosofi
 • Människans grundläggande behov av omvårdnad
 • Omvårdnadshandlingar och –aktiviteter i samband med omvårdnad i olika kontext
 • Mötet med och relationen till den äldre människan och dennes närstående i samband med omvårdnad
 • Miljöbegreppet i vårdvetenskapliga teorier och forskning
 • Det estetiska rummet
 • Olika vårdmiljöers/vårdkulturers betydelse för patientens hälsa och ohälsa
 • Det vårdande mötet som begrepp i vårdvetenskaplig teoribildning och forskning
 • Livsvärld och rumsupplevelse
 • Kultur, etnicitet och etnocentrism, vården som kultur
 • Vård i livets slutskede ur ett kulturellt perspektiv
 • Fördjupad kunskap om omvårdnadsprocessen genom tillämpning i det praktiska vårdarbetet med särskilt beaktande av sjuksköterskans funktionsansvar
 • Förståelsen för hälsa och lidande i mötet med den enskilda patienten

Vid sektionen ges kurser i vårdvetenskap inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. Dessutom finns möjlighet för sjuksköterskor med äldre utbildning att studera vårdvetenskap som fristående kurser upp till magisterexamen. Vissa av dessa kurser ges som nätbaserad utbildning.

Forskning och utveckling Forskning och utveckling inom vårdvetenskap bedrivs vid sektionen med deltagande från lärargruppen i vårdvetenskap.


Redigera
Share Dela