vårdgif

Aktuella projekt inom
Hållbart Aktivt Åldrande

Forskargruppen har som mål att aktivt engagera sig i, liksom att initiera forskning som kommer att skapa ny, samt öka befintlig, kunskap om äldres vård och omsorg. Utgångspunkten för vår forskning är äldres hälsa och välbefinnande samt de vardagliga behov som vi ser i hälso- och sjukvården, från omsorg till sjukhusvård.

Formerna för nya forskningsprojekt utvecklas i samverkan med BTH:s övriga sektioner och kunskapsområden liksom med externa partners såsom t.ex. Landstinget Blekinge och andra lärosäten.

Nedan kan du läsa mer om några av de aktuella projekt som pågår.


 

Äldres bästa 2013 - omvårdnad med inriktning mot hållbar vård och omsorg för äldre personer

Forskning kommer att genomföras i nära samarbete med Blekinge Kompetenscentrum vid Landstinget Blekinge och den struktur som där byggs upp för att genomföra en treårig försöksverksamhet med "äldrelotsar" som finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Funktionen "äldrelots" ska ha i uppdrag att utgöra ett direkt stöd till de mest sjuka äldre och deras anhöriga samt ska identifiera brister i rådande vårdprocessystem och initiera förbättringsarbete. Detta kommer särskilt att studeras i den forskning ett flertal forskare samt doktorander vid sektionen deltar i.
Kontaktperson: Göran Holst


 

SNAC - Blekinge

Läs mer om SNAC
The Swedish National Study on Aging and Care - är en långsiktig nationell studie av åldrandet och vården och omsorgen om de äldre. Projektet startade år 2001 och studien har initierats av socialdepartementet och genom förs i fyra områden i Sverige. Sektionen för hälsa samverkar i forskningsprojektet SNAC-Blekinge. SNAC - Blekinge stöds finansiellt förutom av Socialdepartementet också av Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kristianstad och Linnéuniversitetet i Växjö.
Kontaktperson: Johan Berglund


 

Insomnia in elderly persons - How to assess insomnia and promote sleep in health care settings by nursing interventions

Det övergripande syftet är att testa mätegenskaperna hos The Minimal Insomnia Symptom Scale hos äldre personer samt att utvärdera och beskriva effekten av omvårdnadsinterventioner för att främja sömn vid vårdinrättningar. Vidare är syftet att undersöka samband mellan sömnproblem och fritidsaktiviteter och att beskriva aktiviteter vid äldreboende samt hur de boende uppfattar sina aktiviteter och sin sömn.
 Kontaktperson: Amanda Hellström


 

Äldrelotsens betydelse för kontinuitet av vård och omsorg för äldre personer med multisjuklighet.

Det övergripande syftet är att undersöka äldrelotsfunktionen ur olika perspektiv med särskilt fokus på äldrelotsarnas erfarenheter, upplevelserna av funktionen hos de äldre personerna med multisjuklighet samt funktionens betydelse för kontinuiteten av vård och omsorg.
Kontaktperson: Markus Gustafsson


 

De mest sjuka äldre i Blekinge, fördjupad förståelse ur ett patientperspektiv

Det övergripande syftet är att ur ett patientperspektiv skaffa en fördjupad förståelse av hur det dagliga livet gestaltar sig för de mest sjuka äldre med särskilt fokus på kontakter med vård och omsorg under det senaste året samt sociala relationer, upplevd hälsa, upplevelser av självständighet, delaktighet och identitet.
Kontakperson: Agneta Lindvall


 

Omfattning av anhörigas insatser, upplevda situationer och stöd i samband med vård av den mest sjuke äldre.

Studiens övergripande syfte är att undersöka omfattningen av anhörigas vård och omsorg till närstående till den mest sjuke äldre. Studien syftar också till att belysa anhörigas upplevelse av situationen och stödet i vårdandet av den mest sjuke äldre närstående.
Kontaktperson: Ann-Charlotte Holmgren


 

Egenvård och depression hos äldre med hjärtsvikt.

Detta projekt ämnar att beskriva kort- och långsiktiga samband mellan kännedom om egen sjukdom och risken för depression och mortalitet, samt beskriva faktorer som påverkar egenvården. Den kort- och långsiktiga effekten av en intervention innehållande informationsgivning om, samt stöd till, egenvård i hemmet ska också undersökas. Kontaktperson: Suzana Johansson


 

Äldre, Vårdpersonal, Vårdkvalitet & Kvalitetsindikatorer såväl som Livskvalitet.

Studiens övergripande syfte är att undersöka vårdkvalitet, kvalitetsindikatorer och omvårdnad praxis i relation till vårdkvalitet på gruppboende. Studien syftar också till att undersöka livskvalitet för äldre personer i gruppboende samt att jämföra livskvalitet med de äldre personer som bor i sina egna hem.
Kontaktperson: Carmen Sadikovic


 

Hur viktigt är sex hos personer 60 år och äldre?

Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för sexualiteten hos personer 60 år och äldre.
Kontaktperson: Magnus Stentagg


 

 

 

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela