Mats Lintrup, universitetslektor

Hållbart aktivt åldrande / Vårdvetenskap

Mats Lintrup

Titel

Legitimerad sjuksköterska, Magister i Omvårdnad, Doktor i Medicinsk vetenskap

Anställd som

Universitetslektor

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
SE-371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Disputationsår

2002

Avhandling

Aspects of nutrition in geriatric patents - especially diatery assessment, intake and requirements. Doctoral Dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, Lund University, Sweden. ISBN 91-628-5350-3

Nuvarande position

Universitetslektor/forskare

Nuvarande Forskning

Min forskning är till stora delar inriktad på geriatrisk nutrition: energi- och kostintag hos äldre, fysisk aktivitet hos äldre, undernäring hos äldre och hur man kan upptäcka och förebygga undernäring hos äldre.

Pågående forskningsprojekt

Äldre och nutrion

I ett antal olika delprojekt studeras kost och nutrition hos såväl hemmaboende men framför allt äldre boende på olika former av äldreboenden. I de flesta fall är datainsamlingen avklarad, men databearbetning och publicering pågår. Sammanlagt finns kostintagsdata mm insamlat för närmare 500 äldre. Delprojekt:

- Kost- och näringsintag jämfört med beräknat individuellt behov.

- Vatten- och vätskeintag jämfört med beräknat individuellt behov.

- Vitaminintag bland äldre, främst B- och D-vitamin.

- Kost- och näringsintag i förhållande till överlevnad.

- Olika metoder för att mäta kostintag bland äldre.

- Olika metoder för att mäta och beskriva nutritionsstatus hos äldre.

- Läkemedelsintag kopplat till kost- och näringsintag bland äldre.

Hur vill äldre äta?

Syftet med studien är dels att undersöka vilken sorts mat som äldre föredrar att äta med för att på så sätt få fram en sammanställning som kan fungera som stöd och hjälp vid matsedelsplanering för äldre samt dels att undersöka kost- och näringsintag och nutritionsstatus hos en grupp hemmaboende äldre med matdistribution. Strukturerade intervjuer har genomförts men ej helt bearbetats ännu.


Parkinson och nutrition

I två longitudinella studier studeras sambandet mellan nutritionsstatus och utvecklingen av parkinsonsjukdomen. I äldregruppen har 54 äldre parkinsonpatienter följts under fem år med avseende på parkinsonsymptom, ADL-status och nutritionsstatus. Slutbearbetning av projektet pågår. I yngregruppen följs ett 20-tal yngre parkinsonpatienter avseende på parkinsonsymptom, ADL-status, fysisk aktivitet, matvanor och nutritionsstatus och ytterligare deltagare kommer att inkluderas.


Vårdpersonals kunskaper om och inställning till kost och nutrition

Ett instrument för att testa kunskaper om och attityder till kost och nutrition för äldre inom olika delar av hälso- och sjukvården och äldreomsorgen håller på att utvecklas. Frågeformuläret som används är i en utvecklingsfas och hittills har över 2000 enkäter samlats in.


Måltidsmiljön på äldreboenden

En strukturerat observationsschema för att undersöka och beskriva måltidsmiljön på äldreboenden har utvecklats. Observationsschemat fylls i av studenter vid sjuksköterske- och undersköterskeprogrammen på HAL under den verksamhetsförlagda utbildningen på äldreboende. Syftet med studien är dels att få en studentmedverkan i forskningen och dels att beskriva måltidsmiljön vid äldreboenden i Blekinge. Diskussioner förs med kommundietisten i Karlskrona om att använda och vidareutveckla detta material.

'Peer Reviewed' Publikationer

Lindström, V., Andersson, K., Lintrup, M., Holst, G., Berglund, J. (2012) Prevalence of sleep problems and pain among elderly in Sweden. Journal of Nutrition, Health & Aging Vol: 16, Issue: 2, pages: 180-183.

Persson M, Elmståhl S, Blabolil V. The reproducibility of a new dietary record routine in geriatric patients. Clinical Nutrition 2002; 21:15-25.

Persson M, Elmståhl S, Westerterp KR. Validation of a dietary record routine in geriatric patients using doubly labelled water. European Journal of Clinical Nutrition 2000; 54:789-96.

Elmståhl S, Persson M, Andren M, Blabolil V. Malnutrition in geriatric patients: a neglected problem? Journal of Advanced Nursing 1997; 26:851-5.

Publikationer i press

Accepterade publikationer

Rapporter

Andrén M, Blabolil V, Persson M; Äldrekosten i Malmö: En studie av kostintaget på äldreboenden samt kvalitetskraven på äldrekosten i Malmö; Geriatriskt utvecklingscentrum, Malmö 2000.

Persson M, Ulander K, Stefanovic-Andersson K; Kost- och nutritionsrutiner inom äldreomsorgen i Malmö; FoU-enheten för äldre, Malmö stad 2004.

Abstrakt & konferenspresentationer

Persson M. En god måltidsmiljö på en geriatrisk vårdavdelning - ett kvalitetsutvecklingsprojekt. Presentation på Hälso- och sjukvårdsstämman, Stockholm 1997.

Persson M, Sjöström K, Hansson C, Ohlsson V, Lindblom G, Kubista E, Lundqvist J. Hantering av perifer venkanyl - en kvalitetsutvecklingsstudie. Presentation på Hälso- och sjukvårdsstämman, Stockholm 1997.

Persson M, Håkansson H, Eriksson P. Geriatrisk akutvård - en ny specialitet. Poster på Hälso- och sjukvårdsstämman, Stockholm 1997.

Persson M, Elmståhl S. Hur kan malnutrition hos geriatriska patienter förebyggas? Nutritionsjournal - ett enkelt screeinginstrument; sid 195-197 i: Vetenskaplig & ekonomisk redovisning av 1997:års kommunala FoU-projekt; Sydvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt, FoUU-kansliet 1998-04-22.

Persson M, Elmståhl S. Validation of dietary intake with doubly labelled water in geriatric pa­tients; European Journal of Clinical Nutrition 1998;52(suppl 2):S44. (poster vid Third International Conference on Dietary Assessment Methods, Arnhem, Nederländerna, 1998-05-06--09)

Persson M, Elmståhl S, Blabolil V. The reproducibility of a dietary record routine in geriatric patients; Rev Geriatria Y Gerontologia 2000;35(6):382. (poster vid The Third European Congress on Nutrition and Health in the Elderly People, Madrid, Spanien 2000-11-23--25)

Persson M, Ulander K. Nutrition monitoring of geriatric patients; Presentation på International Council of Nurses kongress i Köpenhamn, Danmark 2001-06-10--15.

Persson M, Stefanovic-Andersson K, Ulander K. Short-form MNA is not reliable in elderly living at sheltered housing. Journal of Nutrition, Health & Aging 2004;8:470. (poster vid The Fourth Third European Congress on Nutrition and Health in the Elderly People, Toulouse, Frankrike 2004-11-04--05)

- Stefanovic-Andersson K, Persson M, Ulander K. Dietary intake and mealtime habits in relation to dietary requirements in elderly living at sheltered housing in Sweden. Journal of Nutrition, Health & Aging 2004;8:461. (poster vid The Fourth Third European Congress on Nutrition and Health in the Elderly People, Toulouse, Frankrike 2004-11-04--05)

Ulander K, Stefanovic-Andersson K, Persson M. MNA related to energy intake in elderly in Swedish sheltered housing. Journal of Nutrition, Health & Aging 2004;8:476. (poster vid The Fourth Third European Congress on Nutrition and Health in the Elderly People, Toulouse, Frankrike 2004-11-04--05)

Persson M, Ulander K. Undernäring är fortfarande ett stort problem bland äldre på särskilda boenden. Presentation på Läkarstämman i Göteborg 2004-11-24.

Persson M, Ulander K. Är MNA ett lämpligt bedömningsinstrument för att klassificera undernäring bland äldre på särskilda boenden? Presentation på Läkarstämman i Göteborg 2004-11-25.

Persson M, Ulander K. Nutritionsjournal - ett användbart instrument i vården. Poster på Vårdstämman, Stockholm 2005-04-20--22.

Persson M, Ulander K. Undernäring hos vårdtagare inom äldreomsorgen. Presentation på Vårdstämman, Stockholm 2005-04-20--22.

Ulander K, Stefanovic-Andersson K, Persson M. Hur identifieras undernäring hos äldre i särskilda boenden? - en enkätstudie. Presentation på Vårdstämman, Stockholm 2005-04-20--22.

Persson M, Stefanovic-Andersson K, Ulander K. Personals kunskap om och inställning till patienter/vårdtagares kost och nutrition. Presentation på Läkarstämman, Stockholm 2005-11-30

Persson M, Stefanovic-Andersson K, Ulander K. Development of a nutritional knowledge and attitude-questionnaire. Poster på The Sixth International Conference on Dietary Assessment Methods, Köpenhamn, Danmark 2006-04-27--29.

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela