Göran Holst, Docent

Hållbart aktivt åldrande / Vårdvetenskap


Göran Holst

Titel

Sjuksköterska, PhD, Docent

Anställd som

Universitetslektor

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
SE-371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Disputationsår

2000

Avhandling

Bridging the communicative gap between a person with dementia and caregivers. A nursing perspective.

Klinisk specialisering

Vård och omsorg för personer med demens.

Nuvarande forskning

Äldre personers hälsa och vård.

Pågående projekt/forskning

Äldres bästa 2013 - omvårdnad med inriktning mot hållbar vård och omsorg för äldre personer
Planering och ansvar för studier av vård- och omsorgsprocessen för äldre personer med stora behov av vård och omsorg. Forskning kommer att genomföras i nära samarbete med Blekinge Kompetenscentrum vid Landstinget Blekinge och den struktur som där byggs upp för att genomföra en treårig försöksverksamhet med "äldrelotsar" som finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Funktionen "äldrelots" ska ha i uppdrag att utgöra ett direkt stöd till de mest sjuka äldre och deras anhöriga samt ska identifiera brister i rådande vårdprocessystem och initiera förbättringsarbete. Detta kommer särskilt att studeras i den forskning jag initierat och ett flertal forskare samt doktorander vid sektionen deltar.

Eget val av hemtjänst
Ansvar för forskningsprojekt med syfte att studera betydelsen för den enskilde omsorgstagaren när kommunen inför möjlighet till fritt val av utförare av hemtjänst. Forskningen sker i samarbete med forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Datainsamling (mixad design med enkät och djupintervju) avslutad och analyser pågår och beräknas vara klara under våren 2011.

SNAC-Blekinge
Medverkar i den vårdvetenskapliga delen av SNAC-Blekinge som är ett av fyra fristående studieområden i den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care - en studie som startade 2001 för att ge svar på hur framtida behov av vård och omsorg kan se ut och hur de kan tillgodoses (se hemsida SNAC).

Dementia care
Ansvar för FoU-projekt som under tre år på individnivå följer 68 personer med minnesstörning eller tidig fas av demenssjukdom. I projektet samlas, utöver demografiska data, uppgifter om fysisk och kognitiv funktionsförmåga, psykisk hälsa, formell och informell vård och omsorgsinsatser (enligt HSL, SOL och LSS), utredningsförfarande, behandlingsinsatser etc. Vidare görs regelbunden uppföljning av de närstående som hjälper/stödjer personen med demens. Analyser pågår och ett första manus har accepterats för publicering i vetenskaplig tidskrift och dessutom har ett flertal konferenspresentationer gjorts. Tillsammans med doktoranden vid BTH, Thomas Eggers, deltar jag i forskning som syftar till att bättre förstå situationen för personer i tidig/medelsvår fas av demenssjukdomen.

Handledare för:


Agneta Lindvall: "De mest sjuka äldre i Blekinge, fördjupad förståelse ur ett patientperspektiv"

Ann-Charlotte Holmgren: "Omfattning av anhörigas insatser, upplevda situationer och stöd i samband med vård av den mest sjuke äldre"

Magnus Stentagg: "Hur viktigt är sex hos personer 60 år och äldre?"

Markus Gustafsson: "Äldrelotsens betydelse för kontinuitet av vård och omsorg för äldre personer med multisjuklighet."

'Peer Reviewed' Publikationer

Gustafsson M, Kristensson J, Holst G, Willman A, Bohman D (2013) Case managers for older persons with multi-morbidity and their everyday work -- a focused ethnography. BMC Health Services Research. 2013 13:496.

Taube, E. Kristensson, J. Midlöv, P. Holst, G. Jakobsson, U. (2013) Loneliness among Older People: Results from the Swedish Study on Aging and Care -Blekinge, The Open Geriatric Medicine Journal Vol 6. pp 1-10. Doi: 10.2174/1874827901306010001

Lindström, V., Andersson, K., Lintrup, M., Holst, G., Berglund, J. (2012) Prevalence of sleep problems and pain among elderly in Sweden. Journal of Nutrition, Health & Aging Vol: 16, Issue: 2, pages: 180-183.

Holst, G., Rennemark, M., Hallberg IR. (2012) Self and next-of- kin's assessment of personality and sense of coherence in elderly people. Implications for dementia care. Dementia: the international journal of social research and practice. January 2012, vol. 11, no. 1, 19-30.

Holst,G. & Edberg, A-K. (2011) Wellbeing among people with dementia and their next of kin over a period of three years. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2011, Volume 25, Issue 3, pages 549-557

Holst, G., Willman, A., Fagerström, C., Borg, C., Hellström, Y., Borglin, G. (2010) Quality of care: Prevention of Pressure Ulcers - Nursing Students as facilitators of evidence based practice. Vård I Norden. No 95, Vol 30 pp 40-42.

Rennemark, M., Holst, G., Fagerström, C., Halling, A. (2009) Factors related to frequent usage of the primary health care services in old age: findings from the Swedish national study on aging and care. Health & Social Care in the Community. 17 (3) p 304-311

FagerströmC., Persson, H, Holst G, & Hallberg IR. (2008) Determinants of feeling hindered by health problems in daily living at 60 years and above Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol 2 (3): 410 - 421

Borg C., Fagerström C., Balducci C., Burholt V., Ferring D., Weber G., Wenger GC, Holst G., Hallberg I R (2008) Life satisfaction in 6 European countries: the relationship to health, self-esteem, and social and financial resources among people (Aged 65-89) with reduced functional capacity. Geriatric Nursing, 29(1):48-57

FagerströmC., Holst G, & Hallberg IR. (2007) Feeling hindered by health problems and functional capacity at 60 years and above. Archives of Gerontology and Geriatrics, 44, 181-201.

Fagerström C., Borg, C., Balducci C., Burholt, V., Wenger GC., Ferring D., Weber G., Holst G., Hallberg I R. (2007) Life satisfaction and associated factors among people aged 60 years and above in six European countries. Applied Research in Quality of Life, vol. 2.

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Hallberg, IR., Berglund, J., Elmståhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B-M., Thorslund, M., Wiberg, I., Winblad, B., Wimo, A.(2004) A longitudinal study integrating population, care and social service data. The Swedish National Study on Aging and Care (SNAC). Aging Clinical and Experimental Research. 2004. Vol. 16. No. 2.

Holst, G., Hallberg, IR. Exploring the meaning of everyday life, for those suffering from dementia. American Journal of Alzheimers Disease and Other Dementias. 2003. Vol. 18 No 6.

Holst G. Edberg A-K. Hallberg IR. Nurses narration and reflections of caring for patients with severe dementia as revealed in systematic clinical supervision sessions. Journal of Aging Studies 1999; 13 (1), 89-107

Holst G. Hallberg IR. Gustafson L. (1997) The Relationship of Vocally Disruptive Behavior and Previous Personality in Severely Demented Institutionalised Patients. Archives of Psychiatric Nursing 1997 XI, 147-154

Hallberg IR. Holst G. Nordmark Å. Edberg A-K. (1995) Cooperation During Morning Care Between Nurses and Severely Demented Institutionalized Patients. Clinical Nursing Research 1995; 4, 78-104.

Publikationer i press

Accepterade Publikationer

Inskickade publikationer

Böcker & Bokkapitel

Livet som en berättelse ss 96-106 i Edberg (red) Att möta personer med demens. Lund; Studentlitteratur, 2011.

Abstrakt & konferenspresentationer

Holst, G., Rennemark, M. Can communicative problems between caregivers and patients with severe dementia be bridged by help from a close family member? Oral presentation. 20th Nordic Congress of Gerontology, 29 May - 2 June 2010, Reykjavik, Iceland.

Holst, G. A family based model for dementia care in Blekinge. 9th International Family Nursing Conference, Reykjavík Island, 2009.

Holst, G. Mood in people with dementia and its relation to informal caregiver burden - developing a model for a family care based nursing. International Nursing Research Conference, Jerusalem, 2008.

Holst, G.  Mood in people with suspected or diagnosed dementia and its relation to caregiver burden. VI European congress Advances in gerontology, St Petersburg, 2007.

Rennemark, M, Holst, G., Fagerström, C., Halling A. What makes old people utilize the health care services? VI European Congress Advances in Gerontology, St Petersburg, 2007.

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela