Hållbart aktivt åldrande

Om forskningsmiljön Hållbart aktivt åldrande


 

På BTH finns forskning som sträcker sig från ingenjörsvetenskap och informatik till hälsovetenskap. Den gemensamma nämnaren för forskningen är profilen mot tillämpad IT och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Idag motsvarar forskningen en tredjedel av högskolans omsättning, vilket är en stor del för en ung högskola som BTH.


Forskningsmiljön Hållbart aktivt åldrande, som vi började bygga upp under 2009/2010 är ett tvärvetenskapligt område inom Sektionen för hälsa, med syfte att beskriva och analysera äldres hälsa och behov av vård från och, i ett socialt hållbart perspektiv. Denna forskargrupp syftar att aktivt engagera sig i, liksom att initiera, forskning som kommer att skapa nya, samt öka befintlig, kunskap om äldres vård och omsorg. Utgångspunkten för vår forskning är de vardagliga behov som vi ser i hälso- och sjukvården, från omsorg till sjukhusvård.


Vi är medvetna om att "äldre personer" är en stor grupp, mer än 1,5 miljoner i Sverige. En grupp med flera undergrupper som till exempel personer över 80 år, idag ca. 500,000 personer som kommer att fördubblas på 50 år. Personer över 65 år är redan idag en grupp med inflytande och makt i samhället, något som kommer att öka inom en snar framtid. Vår definition av begreppet hälsa är en bred definition som omfattar både hälsa och ohälsa från ett individ- såväl som ur ett grupperspektiv. I denna miljö kan vi anta att vi har relativt god medicinsk kunskap om äldre personer, men att vi vet lite om de äldres vilja, behov och förväntningar att delta i sin egen vård och omsorg. Dessutom vet vi lite om effektiva strategier för främjande och förebyggande och vilka strukturer, på individnivå och på en samhällelig nivå, som kommer att främja ett hållbart åldrande.


I denna miljö är vi 10 personer med en doktorsexamen, inklusive två professorer, en gästprofessor och 3 docenter. Sju av dessa tio är från vårdvetenskap och 3 är från folkhälsovetenskap. Vi har två individer i ett mentorprogram för att bli docent. Miljön inkluderar också 11 doktorander, 9 från vårdvetenskap och 2 från folkhälsovetenskap. Från ett omvårdnadsperspektiv började förutsättningarna för denna miljö 2006/2007 med några strategiska beslut vilket stärktes med ett avtal mellan Lunds universitet och Sektionen för hälsa om samverkande utbildning för doktorander. Idag arbetar vi för ett liknande samarbete med Linköpings universitet. Detta behov är för den närmaste framtiden eftersom vi expanderar, till exempel utlyser vi två doktorandanställningar. Vår vision är att vi kommer att utexaminera våra doktorander vid BTH även inom omvårdnad, som vi redan har rätt att göra i tillämpad hälsoteknik. Förutom att forskarna i denna miljö möter varandra i olika projekt håller vi regelbundet seminarier och deltar även i seminarier vid andra universitet, till exempel vid Lunds universitet.

Redigera

publ art


 ak proj


om f milj


populärvetenskap


 

Share Dela