Hälsa och teknik 4

Om forskningsmiljön Hälsa & Teknik


Sektionen för hälsa blev en del av BTH år 1999. Inverkan av att vara omgiven av en teknisk fakultet har lett till att nästan alla forskare inom området för Vårdvetenskap och Folkhälsovetenskap har etablerat några forskningsprojekt med anknytning till teknik. Likaså påverkar den tekniska forskare att bedriva forskning med anknytning till Vård- och Folkhälsovetenskap, varför det gradvis utvecklats en miljö med ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Som ett resultat av detta etablerade fakultetsnämnden under 2008 Tillämpad hälsoteknik som ett nytt forskningsområde vid BTH.

Forskningsmiljön Hälsa & Teknik är en tvärvetenskap som berör många färdigheter och innefattar studier av hur hälsa kan relateras direkt eller indirekt till genomförandet och effekten av teknik. Undersökningar kan utföras från ett individ- eller befolkningsperspektiv med ett tvärvetenskapligt angreppssätt och forskningen belyser hur disciplinerna Vård- och Folkhälsovetenskap kan kombineras med teknisk forskning för att främja ett gott liv.

Trots att det är en liten och ung miljö, bara några år sedan det startade och vid en av de minsta högskolorna i landet, har den genomgått en snabb utveckling. Efter att inledningsvis ha bestått av en löst sammansatt grupp av seniora forskare från olika discipliner, som gradvis formade innehållet i forskningen, består forskningsmiljön hälsa och teknik nu av ett 10-tal forskare med doktorsexamen, professorer, docenter och 7 doktorander.

Eftersom miljön har vuxit fram i gränssnittet mellan teknik och hälsa har den skapat ett behov av forskarutbildningskurser där olika vetenskapliga traditioner, forskningsansatser och metoder möts. Sådana kurser har utvecklats och för att profilera forskningen och knyta kontakter och forskningssamarbeten med andra institutioner och länder har seminarieserier med inbjudna nyckelpersoner varit ett viktigt sätt att utveckla miljön och upprätthålla en hög kvalitet.

Idag fokuserar forskningen främst på IKT (informations- och kommunikationsteknik) i sjukvården. Delar av denna miljö är som ämne nära besläktad med våra andra Vård- och Folkhälsovetenskapliga miljö på BTH, "Hållbart aktivt åldrande". Framför allt innebär detta forskning relaterad till SNAC-projektet (The Swedish National Study on Aging and Care), dvs. forskning om hur äldre använder internet och datorer och hur IT-stöd i boende kan stödjas av IKT (informations- och kommunikationsteknik). Faktum är att mycket av hälsa och teknikmiljöns forskning fokuserar om hur IT-baserade hälso- och sjukvård kan stödja utveckling och samhällets förmåga att möta de demografiska förändringarna med en ökande andel äldre i befolkningen.

Utöver SNAC studien har bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden i samarbete med Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun skapat arenor för våra studier och implementering av forskningsresultat – så som ett fullskalelabb vid Blekinge sjukhus, Centrum för Telemedicin och Blekinge Health Arena vid kommunens idrottsarena. Det har också gjort det möjligt att bygga ett forskningslaboratorium vid högskolan som är anslutet till dessa arenor. Fullskalelabbet återspeglar den befintliga produktionsmiljön vid Blekinge sjukhus för att testa IT-lösningar i verklig vårdmiljö utan att påverka sjukhusets befintliga nätverk. Exempel på projekt som bygger på dessa miljöer är "Vårdkanalen", utveckling av hälso- kommunikation genom att använda modern informations- och kommunikationsteknik för att förbättra hälsokunskap och "Immodi" - ett snabbspår 2-årigt interregionalt nätverksprojekt för utbyte av innovativa bästa metoder inom e-förvaltning och e-hälsa mellan 12 partners från olika bergs- och landsbygdsområden i Europa.

Ett annat viktigt område i denna forskningsmiljö är studier av hälso- och sjukvårdssystem och logistik för hälso- och sjukvården, där vårt projekt sammanlänkar hälsovetenskap och datavetenskap genom maskininlärning och data mining. Exempel på sådana studier är optimering i köhantering och förutsäga risken för sjukhusinläggning för äldre.

Nyligen har vi startat flera projekt om hälsa och spel, till exempel spelutveckling för rehabiliteringsarbetet och vi arbetar också med att utvidga forskningsmiljön "Hälsa och teknik" i ett strukturerat samarbete med Linköpings Universitet, och vi börjar höstterminen 2012 ett nytt kandidatprogram med fokus på tillämpad hälsoteknik. Vi vill att alla våra forskare och doktorander deltar regelbundet i utbildningen. Detta gör att forskare kan kommunicera sin forskning med eleverna som också kan också lära av forskarnas kunskaper om den internationella forskningens frontlinje, dvs. sprida forskningsresultat, men också främja rekrytering av doktorander inom området.

Redigera

 publ art


akt proj


om f milj


Populärvetenskap


 

Share Dela