Syster gudruns fullskalelab i blekinge

IT spelar en viktig roll för framtidens vård och omsorg. Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Projektet får ekonomiskt stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår 2008-2011.

Målet är att ta reda på hur vi med modern teknik kan göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig och på så vis effektivisera och höja vårdkvaliteten. Projektet innebär också att vi sätter Blekinge på kartan som en intressant region vad gäller IT i vård och omsorg. På Landstinget Blekinge bygger vi upp ett lab för att testa IT-lösningar i verklig vård- och omsorgsmiljö. Kopplat till detta har Blekinge Tekniska Högskola skapat ett forskningslab för innovationer och utveckling. Här utvecklas verktyg och teknik innan de tas i drift, samt bedrivs en vårdrelaterad forskning. Resultatet ska öka tillgängligheten för länets invånare. Arbetet har delats upp i följande två områden - Folkhälsa och Hälso-, sjukvård och omsorg.

Förväntade effekter av projektet;Bild på Syster Gudrun

 • ökad tillgänglighet
 • IT som ett hjälpmedel i patientkontakterna
 • kanal för patientutbildningar och personalfortbildning
 • nya metoder för lärande
 • gemensam kommunikationsteknik
 • plattform för samarbete mellan vårdgivare
 • metoder för snabb och säker symptomidentifiering
 • verktyg för evidensbaserad sjukvård
 • ökad kunskap och vilja att arbeta med teknik i dagligt vård och omsorgsarbete
 • minskad miljöpåverkan
 • effektivare resursanvändning
 • minskad risk för skador i trafiken

 

Samverkansparter

Landstinget Blekinge är projektägare. Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommuns Äldreförvaltning och Affärsverken Karlskrona AB är samverkansparter och medfinansiärer. Samverkan kommer även att ske med Lunds Universitetssjukhus samt parterna i Vårdkanalen Syster Gudrun och förstudien Öga till Öga. Ytterligare medfinansiärer och samverkansparter är välkomna under projektets gång!

 

För mer information kontakta Katarina Sulasalmi, Projektledare

 

Redigera

 

Europeiska reionens logotype

 

landstingets blekinges logotype

 

Share Dela